Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ändringar i det till­fälliga inreseförbudet till Sverige

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om en ändring i det tillfälliga inreseförbudet till Sverige. Ändringen innebär att den som är bosatt i Serbien eller Montenegro inte längre ska undantas från inreseförbudet. Beslutet ligger i linje med ministerrådets uppdaterade rekommendation till EU:s medlemsstater.

Det tillfälliga inreseförbudet började gälla den 19 mars och gällde inledningsvis i 30 dagar. Därefter har det förlängts efter rekommendationer av kom­missionen. Det senaste beslutet om förlängning innebär att inrese­förbudet nu gäller till och med den 31 augusti 2020.

Regeringen har under tiden sedan den 19 mars i omgångar beslutat att justera inrese­restrik­tionerna. Den 4 juli utökades kretsen av personer som kan resa in bl.a. genom att personer som är bosatta i vissa angivna länder utanför EU undantogs från inrese­förbudet.

Dagens beslut innebär att den som är bosatt i Serbien eller Montenegro inte längre ska undan­tas från inrese­förbudet på den grunden att denne är bosatt i något av länderna. Övriga undan­tag från inrese­förbudet kan även fort­sätt­nings­vis vara tillämpliga på den som är bosatt i Serbien eller Monte­negro.

Coronaviruset är en internationell ange­lägen­het som kräver gränsöverskridande sam­arbete och koordi­nerade åtgärder. Dagens beslut ligger i linje med minister­rådets upp­daterade rekom­mendation till EU:s medlems­stater.

Ändringarna träder i kraft den 19 juli 2020.

För mer information om hur förordningen om till­fälligt inrese­förbud till Sverige ska tolkas och vilka undan­tag som finns, vänligen kontakta Polis­myndig­heten eller besök deras webb­plats för mer information. Se länkar här intill.