Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Nya åtgärder mot den illegala användningen av civila sprängmedel

Publicerad

Regeringens intensiva arbete mot kriminella nätverk fortsätter även under coronakrisen. Kampen mot gängvåldet och arbetet för att öka tryggheten i samhället är fortsatt en av regeringens högst prioriterade frågor. I dag presenterar regeringen nya åtgärder mot den illegala användningen av civila sprängmedel.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en film publicerad. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

Som en av flera åtgärder för att motverka att sprängmedel hamnar i kriminella händer bjöd inrikesminister Mikael Damberg in företrädare för byggbranschen, den civila sprängmedelsindustrin samt berörda myndigheter till ett rundabordssamtal den 12 februari 2020. Samtalet har följts upp av ett större antal möten och kontakter mellan företrädare för regeringen och branschen under våren 2020. Syftet har varit att komma fram till konkreta åtgärder som minskar risken för att civilt sprängmedel kommer i orätta händer. I dag presenterar regeringen tillsammans med företrädare för branschen vilka åtgärder som kommer att genomföras.

En av åtgärderna som regeringen arbetar med tar sikte på att ändra lagen och förordningen som reglerar brandfarliga och explosiva varor. Författningsändringarna avser bland annat regleringen kring tillståndsprövningen och kontrollen av de som använder explosiva varor för civilt bruk.

Regeringen avser även vid regeringssammanträdet den 7 maj att ge Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tre uppdrag.

  • Att se över metoder för märkning av sprängmedel för civilt bruk. De märkningsmetoder som ska ingå i översynen är sådana där märkningen inte går att avlägsna och om möjligt går att spåra efter detonation. Med utgångspunkt i översynen ska MSB lämna förslag på en lämplig metod att införa i Sverige. Uppdraget ska redovisas senast den 2 april 2021 med en delredovisning senast den 30 oktober 2020.

  • Att kartlägga och analysera kommunernas arbete med tillstånd och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. I uppdraget ingår att MSB ska lämna förslag på åtgärder och rekommendationer som kan bidra till att utveckla kommunernas arbete på området. Uppdraget ska redovisas senast den 18 december 2020.
  • Att inrätta och därefter ansvara för ett nationellt forum för sprängämnessäkerhet. I forumet ska – utöver MSB – Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Jordbruksverket, Kustbevakningen, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Totalförsvarets forskningsinstitut, Trafikverket, Transportstyrelsen och Tullverket ingå. Forumet ska verka för att öka sprängämnessäkerheten genom att bidra till och stimulera erfarenhetsåterföring och kunskapsutveckling inom området genom att sprida kunskap och information både till myndigheter och till andra berörda aktörer.

Presskontakt

Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.