Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Fler apotek ska få del av glesbygdsbidrag

Publicerad

Det särskilda stödet för apotek i glesbygd tillkom 2013 och de första utbetalningarna gjordes 2014. Sedan dess har 29–35 apotek årligen erhållit stöd. Tandvårds- och läkemedelsverket ska nu göra en översyn av bidraget med syfte att se om fler apotek ska kunna få del av det.

– Apoteken utgör en samhällsviktig verksamhet vars service behöver kunna komma alla till del – i hela landet, säger socialminister Lena Hallengren.

Ett antal grundläggande kriterier ska var uppfyllda för att ett apotek ska få del av glesbygdsbidraget. Apoteket måste ligga mer än 20 kilometer från ett annat öppenvårdsapotek, ha öppet ett visst antal timmar i veckan samt försäljningsintäkter av receptbelagda läkemedel som understiger 10 miljoner per år.

– Tillgången till läkemedel och dagligvaror ska vara likvärdig över landet. Regeringen har gjort stora investeringar i bland annat lanthandlarna, som ofta fungerar som apoteksombud. Att Tandvårds- och läkemedelsverket nu får det här uppdraget är ett viktigt bidrag i arbetat att skapa en jämlik tillgång till välfärd och service också på landsbygden, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Antalet apotek i glesbygden som har försäljningsintäkter över 10 miljoner har ökat sedan 2013. Sedan bidraget infördes har dock försäljningen av receptförskrivna läkemedel ökat till följd av att fler dyra läkemedel lanserats, vilket har ökat apotekens omsättning. Bland annat med anledning av detta får Tandvårds- och läkemedelsverket i uppdrag att se över om kriterierna för att få bidrag kan justeras så att fler apotek ska kunna få ta del av glesbygdsbidraget.

Uppdraget ska redovisas senast den 28 maj 2020.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Jasmina Sofic
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Översyn av förordning om bidrag till öppenvårdsapoteksservice

TLV får i uppdrag att se över kraven för att erhålla stöd enligt förordningen (2013:80) om bidrag till öppenvårdsapoteksservice av allmänt ekonomiskt intresse. Översynen ska syfta till ökade möjligheter att erhålla stöd enligt förordningen.

I uppdraget ingår att lämna författningsförslag inklusive övergångsbestämmelser som möjliggör en förändring av de aktuella kriterierna så snart som möjligt.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 28 maj 2020.


(Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, 2020-05-14)

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter