Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Tillfälliga regler ska underlätta för bolags- och föreningsstämmor under virusutbrottet

Publicerad

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor under det pågående virusutbrottet.

– Det finns en stor vilja i både näringslivet och föreningslivet att bidra till samhällets insatser mot den pågående smittspridningen. Förslaget ger aktieägare och medlemmar en chans att göra sina röster hörda utan att för den skull riskera sin egen eller andras hälsa, säger justitieminister Morgan Johansson.

Prop. 2019/20:143 Tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor 

Under den närmaste tiden ska de allra flesta av landets aktiebolag och ekonomiska föreningar hålla sina årsstämmor. Det finns ingen laglig möjlighet att avstå från att hålla årsstämma eller att skjuta upp den till efter sista tillåtna dag. Samtidigt gör det rådande läget med det pågående utbrottet av det nya coronaviruset att många aktieägare eller medlemmar får svårt att delta. Det kan till exempel handla om att de tillhör en riskgrupp för covid-19 eller att de inte kan resa till den ort där stämman hålls.

I propositionen föreslår regeringen därför att det ska införas en tillfällig lag som gör det lättare att delta vid en bolags- eller föreningsstämma utan att närvara personligen. Styrelsen ska kunna besluta att samla in fullmakter för ett utpekat ombud eller ordna poströstning, utan att sådana möjligheter finns i bolagsordningen eller stadgarna. I ekonomiska föreningar ska styrelsen också kunna besluta att göra möjligheten att anlita ombud större än vad som anges i stadgarna.

Förslagen omfattar bland annat aktiebolag, ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar och företag på finansmarknaden.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 15 april 2020. Den ska upphöra att gälla vid utgången av 2020.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh

Regeringens arbete med coronapandemin

Regeringens övergripande mål är att begränsa smittspridningen för att skydda människors liv och hälsa och säkra sjukvårdens kapacitet.

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

  • Begränsa smittspridning i landet.
  • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
  • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
  • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
  • Begränsa oro, bland annat genom information.
  • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.