Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Satsning på digital utveckling inom vård och omsorg

Publicerad

Regeringen har tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) antagit en ny strategi för genomförande av Vision e-hälsa 2025. Genom överenskommelser med SKR satsar regeringen även 430 miljoner kronor för att stärka den digitala utvecklingen inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg och socialtjänst under 2020.

– Regeringen genomför nu den största satsningen på e-hälsa hittills. Digitala verktyg kan bidra till trygghet och tillgänglighet inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg och socialtjänst. Dessutom kan en ökad digitalisering göra att våra gemensamma resurser används på ett smartare sätt, säger socialminister Lena Hallengren.

– De utmaningar som vården, socialtjänsten och äldreomsorgen står inför ställer krav på förändring och förnyelse. För att kunna möta medborgarnas behov även i framtiden måste vi ta tillvara digitaliseringens möjligheter och den här överenskommelsen innebär därför ett viktigt tillskott till de satsningar som redan görs i kommuner och regioner, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

En ny strategi för genomförande av Vision e-hälsa 2025

2016 beslutade regeringen och SKR om att anta Vision e-hälsa 2025. Målet är att Sverige 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd.

Den tidigare handlingsplanen gällde 2017–2019 och regeringen och SKR har nu antagit en ny strategi för arbetet under 2020–2022. Strategin har bland annat uppdaterats med fyra tydligare inriktningsmål för att öka utvecklingstakten i arbetet.

200 miljoner för digitaliseringssatsning inom äldreomsorgen

Regeringen har godkänt en överenskommelse med SKR med syfte att stödja digitalisering i äldreomsorgen. Överenskommelsen omfattar 200 miljoner kronor.

168,7 miljoner kronor fördelas som ett riktat statsbidrag till kommunerna. Medlen kan användas för att avsätta personella resurser eller för investeringar i teknik som ökar förutsättningarna för att införa nya arbetssätt i verksamheterna.

15 miljoner kronor fördelas till 10 kommuner för särskilda uppgifter som modellkommuner för digitalisering inom äldreomsorgen. Syftet är att inspirera och fungerande som lärande exempel vid införandet av digitala lösningar för andra kommuner. 

16,3 miljoner kronor betalas till SKR för att upprätta ett övergripande stöd till kommunerna i bland annat införandet av välfärdsteknik och andra tekniska lösningar.

230 miljoner till digitaliseringssatsning inom hälso- och sjukvården

Regeringen och SKR beslutade i slutet av januari om en överenskommelse om en god och nära vård. Överenskommelsen innehåller flera satsningar inom e-hälsoområdet som bidrar i arbetet med att uppnå Vision e‑hälsa 2025. Inom digitaliseringsområdet omfattar satsningen totalt 230 miljoner kronor.

Regeringen förstärker satsningen på första linjens digitala vård genom att tilldela SKR ytterligare 130 miljoner kronor för att utveckla och modernisera 1177 Vårdguiden.

Dessutom tilldelar regeringen regionerna 100 miljoner kronor för att stärka förutsättningarna för en mer effektiv och säker informationsöverföring mellan vårdens olika delar i syfte att ge både patienter och vårdpersonal tillgång till rätt information när den behövs.

 

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter