Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ökad trygghet och jämställdhet i fokus för Försäkringskassan 2020

Publicerad

Regeringen har fattat beslut om nytt regleringsbrev för Försäkringskassan under 2020. För att betona vikten av trygghet i socialförsäkringen samt ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen ändras myndighetens uppdrag gällande sjukförsäkring och föräldraförsäkring.

– För regeringen är det viktigt att våra socialförsäkringssystem fungerar som tänkt och att människor med rätt till ersättning också får den. Försäkringskassan ges nu tydligare och skarpare uppdrag både kring stöd, samverkan och återrapportering, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Gällande sjukförsäkringen förtydligas återrapporteringskravet att Försäkringskassan ska redovisa de åtgärder som vidtas för att tillvarata långtidssjukskrivnas arbetsförmåga i anpassade och skyddade arbeten. Försäkringskassan ska i samverkan med Arbetsförmedlingen vidta insatser så att människor får stöd såväl under som efter en sjukskrivning. Detta så kallade nolltoleransuppdrag innebär att ingen ska falla mellan stolarna på grund av bristande samarbete mellan myndigheterna.

Genom samordningsförbunden ska unga med funktionsnedsättning och unga som har aktivitetsersättning prioriteras. Därutöver införs ett nytt uppdrag som innebär att Försäkringskassan ska analysera sysselsättningen och försörjningen för personer som nekas sjukpenning.

Återrapporteringskravet avseende föräldraförsäkring förtydligas och utvidgas. Försäkringskassan ska rapportera vilka informationsinsatser och kunskapshöjande åtgärder som genomförts.

Regeringen har 2016 infört en tredje reserverad månad som har bidragit till en mer jämn fördelning av föräldrapenning mellan män och kvinnor. Men alla föräldrar påverkas inte på samma sätt. Försäkringskassan ska därför också särskilt redovisa de insatser som myndigheten har genomfört för att uppmuntra föräldrar som tar ut inga eller ett fåtal ersättningsdagar till ett mer jämställt uttag.

Försäkringskassan ska därutöver redovisa vilka åtgärder som har vidtagits i syfte att bidra till att stärka den statliga närvaron i landet. Uppdraget tydliggör att myndigheten ska fortsätta att eftersträva att omlokalisering eller utökning av myndighetens verksamhet sker utanför storstadsområdena.

Presskontakt

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter