Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Fler domar bör avtjänas i andra länder

Publicerad

Justitiedepartementet remitterar en departementspromemoria med lagförslag som syftar till att effektivisera hanteringen av ärenden om överförande av straffverkställighet inom EU. Dömda personer med en stark anknytning till ett annat land ska i största möjliga utsträckning avtjäna sitt straff i det landet.

– Fler borde avtjäna sina fängelsestraff i hemländerna. Det är viktigt att överförande av straffverkställighet hanteras snabbt och effektivt. Kriminalvårdens resurser är ansträngda och den som döms för ett brott får bättre möjlighet till återanpassning där personen kommer att vistas efter avtjänat straff, säger inrikesminister Mikael Damberg.  

I promemorian föreslås ett krav på skyndsam handläggning av denna typ av ärenden, såväl hos Kriminalvården som i de allmänna domstolarna. Motsvarande skyndsamhetskrav ska även gälla vid handläggningen när en utländsk dom med frihetsberövande påföljd ska verkställas i Sverige. Det föreslås också att Kriminalvårdens beslut att sända över en dom för verkställighet inte ska kunna överklagas om den dömde har samtyckt till beslutet. Dessutom föreslås ytterligare regler som syftar till att påskynda processen efter det att ett beslut har meddelats om att en svensk dom ska verkställas i ett annat land. Till exempel ska den dömde kunna meddela att han eller hon avstår från att överklaga så att Kriminalvårdens beslut att sända över en dom kan verkställas direkt.

Promemorian remitteras till den 15 september 2019.

Lagändringarna föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 juli 2020.

Departementspromemoria

En departementspromemoria är en utredning som arbetas fram internt inom Regeringskansliet. Den ingår i en så kallad departementsserie (Ds) och skickas ut (remitteras) för synpunkter till bland annat olika myndigheter och organisationer.

Presskontakt

Mikael Grinbaum
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Natali Sial
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.