Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Regeringen har beslutat om Sveriges handlingsplan för Agenda 2030

Publicerad

Idag har regeringen beslutat om Sveriges handlingsplan för Agenda 2030. Med handlingsplanen vill regeringen stärka arbetet med att genomföra agendan och göra det tydligt hur myndigheter och andra samhällsaktörer kan bidra.

Sveriges handlingsplan innehåller centrala politiska åtgärder för åren 2018–2020. Den lyfter också fram sex tvärsektoriella fokusområden som bygger på det förslag som Agenda 2030-delegationen lämnade till regeringen 1 juni 2017. De sex områden som handlingsplanen fokuserar på är jämlikhet och jämställdhet, ett hållbart samhälle, en samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi, ett starkt näringsliv med hållbart företagande, en hållbar och hälsosam livsmedelskedja samt kunskap och innovation.

- Nu visar regeringen på den samlade politik som ska göra Sverige fortsatt ledande i omställningen till en hållbar utveckling. Nyckeln till att det ska lyckas är att det finns en bred delaktighet i hela samhället mot de gemensamma målen. Med handlingsplanen vill vi underlätta för många olika aktörer att bidra till genomförandet av agendan, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Agenda 2030 och dess 17 globala mål för hållbar utveckling är en detaljerad agenda som antogs av FN:s alla medlemsstater i september 2015. Agendan och målen ska vara vägledande för såväl FN som världens länder, i syfte att tillsammans uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling. Den nu beslutade handlingsplanen utgår från ett nationellt perspektiv, men omfattar även Sveriges bidrag till det globala genomförandet.

- Agenda 2030 är handlingsplanen till en hållbar värld. Sveriges bistånd ska bidra till att uppnå de globala målen. Sverige visar ett stort engagemang inom till exempel klimat, jämställdhet och feministisk utrikespolitik, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Regeringen tog nyligen beslut om Strategin för kapacitetsutveckling, partnerskap och metoder inom det internationella utvecklingssamarbetet. Denna strategi stöder Agenda 2030 genom kapacitetsutveckling, samverkan och partnerskap med en bredd av aktörer, utveckling av metoder och arbetsformer. Den kommer också att stärka och bredda den svenska resursbasen.

Uppdrag ges till ett antal myndigheter

En central idé i handlingsplanen är att uppmuntra partnerskap mellan offentlig sektor, kunskapssamhälle, näringsliv och civilsamhälle. I samband med beslutet gav regeringen även ett antal uppdrag till olika myndigheter.

  • Statistiska Centralbyrån får i uppdrag att bygga upp ett nationellt uppföljningssystem genom att samordna utveckling, produktion och tillgängliggörande av statistik för Sveriges genomförande av Agenda 2030.
  • Ekonomistyrningsverket ska utreda behovet av ytterligare krav på hållbarhetsredovisningar från myndigheter.
  • Statskontoret ska analysera och följa upp myndigheternas arbete med det nationella genomförandet av agendan.
  • Det lokala genomförandet underlättas genom frivilliga nyckeltal för kommuner och landsting utifrån målen och delmålen i Agenda 2030.
  • En ny statlig utredning ska bland annat underlätta tillkomsten av fler idéburna offentliga partnerskap (IOP).

Presskontakt

Matilda Glas
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Maud Larsen
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.