Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Ordning och reda i transportbranschen när beställaren tar ansvar

Publicerad

Det ska ställas högre krav på den som beställer transporter, därför ska transportköparen ansvara för att kontrollera att transporten är laglig. Detta föreslår regeringen i en lagrådsremiss. Regeringen föreslår också att tiden för att låsa fast ett fordon, så kallad klampning, ska förlängas från 24 timmar till 36 timmar. Båda förslagen är en del av regeringens arbete med att skapa ordning och reda på Sveriges vägar och att skapa schyssta villkor på transportmarknaden.

I dag förekommer det i alltför hög utsträckning att transporter utförs utan tillstånd och i strid med reglerna. Detta har lett till att seriösa transportföretag tvingas konkurrera med företag som bryter mot reglerna, vilket har skapat en osund situation på transportmarknaden. Med regeringens förslag kommer det att ställas högre krav på varuägare, speditörer och andra yrkesmässiga beställare av transporter att säkerställa att transporten är laglig att utföra. Dessutom kan alla som ingår avtal om en viss transport hålls ansvariga, även när transporten säljs vidare i flera led.

- Det ska vara ordning och reda på svenska vägar. Idag har vi problem med olagliga yrkestransporter, osund konkurrens och företag som dumpar villkoren. Det är en hög prioritet för den här regeringen att komma till rätta med det. Den som köper en transport har ett ansvar att se till att transporten utförs enligt reglerna och därför skärper vi nu beställaransvaret, säger Tomas Eneroth, infrastrukturminister.

Regeringen föreslår också i en lagrådsremiss att förlänga tiden för hur länge ett fordon kan vara klampat, alltså fastlåst. Klampning används bland annat för att säkerställa att sanktionsavgifter betalas innan fordonet får köra vidare. Dagens tidsgräns kan ibland vara för kort för att säkerställa att betalning faktiskt sker. Förlängningen skulle innebära att kontrollmyndigheterna får bättre verktyg för att se till att sanktioner kan verkställas, t.ex. för att säkerställa betalning av sanktionsavgifter eller för att se till att föraren tar ut tillräcklig vila.

Presskontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth och pressamordnare på Infrastrukturdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00

Om beställaransvar

Förslaget innebär att bestämmelserna om beställaransvar i yrkestrafiklagen och taxitrafiklagen skärps. Skärpningen sker i två avseenden:

Det införs en uttrycklig undersökningsplikt för den som sluter avtal med trafikutövaren (det transportföretag som faktiskt utför transporten) att kontrollera att transporten sker med stöd av rätt tillstånd.

Att kretsen av beställare som kan hållas ansvariga utökas. Det är inte ovanligt att en transport säljs i flera led och samtliga beställare i en avtalskedja ska nu kunna hållas ansvariga om transporten varit otillåten att utföra.

Om förlängd klampning

Förslaget innebär att dagens tidsgräns för hur länge ett fordon kan vara klampat förlängs från 24 timmar till 36 timmar. Tidsgränsen gäller framförallt i situationer där det handlar om olaga cabotage (inrikestrafik med fordon från annat land). Om ett fordon bedöms vara trafikfarlig finns det ingen tidsgräns för klampning.

Prenumerera på Näringsdepartementets nyheter