Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen presenterar nytt brottsförebyggande program

Publicerad

Rättsväsendet ska klara upp fler brott och det grova våldet måste få ett slut. Men vi måste också bli bättre på att förebygga att brott över huvud taget inträffar. Därför lanserar regeringen idag ett nationellt brottsförebyggande program.

I dag den 21 mars överlämnas regeringens brottsförebyggande program Tillsammans mot brott till riksdagen. Samtidigt presenterar justitie- och migrationsminister Morgan Johansson programmet vid Brås konferens Råd för framtiden i Malmö. En kortversion av programmet publiceras också i samband med lanseringen.

I programmet samlas regeringens målsättningar för det brottsförebyggande arbetet inom olika politikområden. Programmet ska även bidra till att öka kunskaperna om brottsförebyggande arbete och stimulera samverkan mellan fler aktörer. I programmet berörs allt från individinriktade insatser såsom föräldraskapsstöd, avhopparverksamhet och återfallsförebyggande arbete till förebyggande åtgärder mot situationer eller platser där risken för brott är hög. Det handlar t.ex. om hur vi utformar trygga och säkra bostadsområden och hur näringsliv, polis och kommun kan samverka kring trygghetsfrågor i offentlig miljö. Det här är frågor som haft en mycket undanskymd plats i den kriminalpolitiska debatten det senaste decenniet.

Programmet är en del av en större satsning på brottsförebyggande arbete som så här långt har inneburit en förstärkning av Brottsförebyggande rådets stödjande och samordnande roll, samtidigt som regeringen har gett länsstyrelserna en ny uppgift att stötta arbetet ute i landet. Totalt handlar det om resurstillskott på 40 miljoner kronor per år. Det är den största satsningen någonsin på brottsförebyggande arbete.

Ett nytt nationellt brottsförebyggande program är nästa steg i denna satsning. När programmet nu överlämnas till riksdagen hoppas regeringen att det ska kunna bidra till en ökad samsyn över partigränserna att brottsligheten inte enbart kan mötas med traditionella åtgärder från rättsväsendets sida, utan också med insatser som förhindrar att brott uppstår.

Presskontakt

Miriam Abu Eid
Pressamordnare, Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00