Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Stadieindelad timplan ska öka jämlikheten i skolan

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om att lämna remiss till Lagrådet om en stadieindelad timplan i grundskolan. Syftet med en stadieindelad timplan är bland annat att säkerställa att alla elever får den undervisningstid de har rätt till och därmed bidra till en mer jämlik skola.

Studier visar att den nuvarande timplanen ger upphov till problem med bristande likvärdighet. Det förekommer variationer mellan olika skolor i hur mycket undervisningstid elever får inom olika ämnen. Det framkommer också att den garanterade undervisningstiden, i förhållande till arbetet med att uppnå kunskapskraven, spelar en undanskymd roll för rektorer och lärare. Erfarenheter visar att den nuvarande timplanen kan ge upphov till svårigheter för elever i samband med skolbyten. Med den nuvarande timplanen kan en elev i samband med skolbyten gå miste om centralt innehåll i ett visst ämne.

För att garantera att eleverna får den undervisningstid de har rätt till och för att bidra till en mer jämlik skola föreslår regeringen att det införs en ny, stadieindelad timplan i grundskolan. I denna timplan fördelas den minsta garanterade undervisningstiden mellan låg-, mellan- och högstadium. I lagrådsremissen lämnas även förslag om en förändring av bestämmelsen om anpassad studiegång. Ett beslut om anpassad studiegång innebär att en elev, som inte klarar av att följa undervisning enligt timplanen och samtidigt nå kunskapskraven i alla ämnen, kan få en anpassad studiegång och exempelvis få undervisningen i ett mindre antal ämnen. Detta kan leda till att en elev lämnar grundskolan utan att ha nått behörighet till gymnasieskolans nationella program. Bestämmelsen i skollagen föreslås nu ändras för att tydliggöra att den anpassade studiegången utformas så att eleven så långt det är möjligt får förutsättningar att nå behörighet till gymnasieskolan.

- Alla elever ska få den undervisningstid de har rätt till. Lagförslaget syftar till att fler elever klarar grundskolan och är ett viktigt steg för en jämlik skola där ingen lämnas efter, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Kontakt

Emma Stark
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.