Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Remiss om kulturarvspolitik överlämnad till Lagrådet

Publicerad

Regeringen har i dag lämnat remissen Kulturarvspolitik till Lagrådet. Lagrådsremissen innehåller bland annat förslag på en museilag, ändringar i kulturmiljölagen och särskilt utpekande av Riksantikvarieämbetet som samlande kulturarvsmyndighet.

- Med det här förslaget kan vi formalisera principen om museerna som oberoende kunskapsinstitutioner. Kulturarvet behöver nå ut till fler människor i hela landet och bli en angelägenhet för fler, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Med lagrådsremissen Kulturarvspolitik tar regeringen för första gången ett helhetsgrepp om kulturarvsområdet som ett eget politikområde. Regeringens bedömning är att det offentliga kulturarvsarbetet ska utvecklas så att det gemensamma kulturarvet blir en angelägenhet för alla, det offentliga samtalet vidgas och fördjupas, och medskapande och engagemang främjas.

I lagrådsremissen lämnar regeringen nu bland annat förslag till en museilag och ändringar i kulturmiljölagen:

  • En ny museilags främsta syfte är stärka institutionernas oberoende och status som kunskapsinstitutioner. Bland annat förtydligas i lagen att politiken inte ska lägga sig i innehåll eller perspektiv i museiverksamheten. Lagen utgår från att det övergripande ändamålet för museerna i det allmänna museiväsendet är att främja kunskap, kultur­upplevelser och fri åsiktsbildning.
  • Regelverket för utförsel av kulturföremål moderniseras och förenklas. I kulturmiljölagen införs bland annat särskilda bedömningskriterier för om ett föremål är av stor betydelse för kulturarvet.
  • Riksantikvarieämbetet stärks i sin roll som samlande kultur­arvsmyndighet. Myndigheten ska ta över flertalet av de uppgifter som i dag utförs av Riksutställningar och ges ett samordningsansvar för museifrågor. Riksantikvarie­ämbetet ska även ta över uppgiften att samordna kultur­arvssektorns digitaliseringsfrågor samt få ett särskilt uppdrag om att inrätta en ny centrumfunktion för att utveckla kulturarvsarbetet.
  • Myndigheten Livrustkammaren och Skoklosters slott med Hallwylska museet inordnas i Statens historiska museer från den 1 januari 2018 för att skapa bättre förutsättningar att belysa Sveriges historia.
  • Ett flertal myndigheter bör ges i uppdrag att utarbeta vägledande strategier för kulturmiljöfrågor. Det gäller bland annat Trafikverket, Naturvårdsverket och Tillväxtverket. Strategierna ska belysa hur myndigheternas arbete bidrar till de nationella kulturmiljömålen.
  • Regeringen gör bedömningen att det ska införas ett utökat stöd till det civila samhällets och de nationella minoriteternas kulturarvsarbete.
  • En bred arkivutredning kommer att tillsättas och en fri entré-reform på arkivområdet ska utredas, vilket innebär att släktforskare och andra fritt kommer få ta del av till exempel folkbokförings­material. Massdigitalisering av kultur­arvs­­material ska också möjliggöras vid det så kallade mediekonverterings­centret i Fränsta.

Presskontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.