Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Satsningar inom utbildningsområdet

Publicerad

Regeringen har sedan dag ett arbetat för att vända utvecklingen i skolan genom fler anställda så att elever får stöd i tid, höjda lärarlöner och stöd till de skolor och elever som har det svårast. I budgetpropositionen för 2017 fortsätter investeringarna i skolan. Regeringen tillför tio välfärdsmiljarder till Sveriges kommuner och landsting för ökad kvalitet och fler anställda i skolan och andra välfärdssektorer. Regeringen investerar i fler platser på lärarutbildningarna, stöd till förskolor och skolor som har svåra förutsättningar och ett stärkt kunskapslyft. Sammantaget har regeringen, inklusive årets budget, gjort skolsatsningar på över 10 miljarder för 2017, detta utöver välfärdsmiljarderna. För 2017 utökas dessutom satsningarna på vuxenutbildningen genom att 519 miljoner tillförs yrkesvux och lärlingsvux samt satsningen på rätt till komvux som innebär att 530 miljoner tillförs kommunerna via det generella statsbidraget. Nedan presenteras några av de satsningar på utbildning som regeringen avser att göra utifrån budgetpropositionen för 2017.

Ytterligare utbyggnad av lärarutbildningarna och investering i fler vägar till läraryrket samt återvändande lärare

För att möta lärarbristen föreslår regeringen en ytterligare utbyggnad av lärar- och förskollärarutbildningarna med 3 600 utbildningsplatser. Regeringen lägger även förslag för att stärka forskningsanknytningen och kvaliteten i lärarutbildningarna samt för att skapa fler vägar till läraryrket och underlätta för lärarutbildade att återvända till yrket.

Utökning av Samverkan för bästa skola

Regeringen har lanserat ett långsiktigt reformprogram för minskad segregation. Som en del av detta förstärks satsningen Samverkan för bästa skola, så att bland annat stödet till skolor med svåra förutsättningar kan utökas. Regeringen avser att bredda satsningen så att förskolan och förskoleklassen inkluderas. Vidare vidgas målgruppen för insatser för nyanlända så att de i helhet inkluderar gymnasie- och gymnasiesärskolan.

Särskild satsning för att öka läsandet bland barn

Inom ramen för "Hela Sverige läser med barnen" kommer regeringen att benämna och stärka höstlovet som ett läslov, tillsätta en läsdelegation och bredda Läslyftet.

Kompetensutveckling för förskolepersonal

För att förbättra möjligheten till kompetensutvecklingsinsatser för förskolepersonal föreslås en utvidgning av de nationella programmen för skolutveckling så att förskolepersonal inkluderas i reformen.

Kunskapslyftet förstärks

Kunskapslyftet föreslås få fler utbildningsplatser inom bland annat yrkesutbildning för vuxna (yrkesvux) och lärlingsutbildning för vuxna (lärlingsvux) samt utbildningsplatser för tidsbegränsat anställda inom omsorg och hälso- och sjukvård och en utbyggnad av lärarutbildningen. I anslutning till budgetpropositionen för 2017 avser regeringen även att lämna en proposition till riksdagen om en rätt till behörighetsgivande kurser inom komvux.

Tekniksprånget förlängs och omfattar nyanlända akademiker

Tekniksprånget, med syfte att öka intresset bland unga med gymnasieexamen från teknik- och naturvetenskapsprogrammet att söka ingenjörsutbildningar, förlängs till och med 2019 och vidgas till att även omfatta insatser för nyanlända akademiker.

Svenska från dag ett byggs ut för snabbare etablering

För att nyanlända på ett effektivare sätt ska kunna etablera sig i samhället och komma in på arbetsmarknaden bygger regeringen ut Svenska från dag ett som syftar till att ge asylsökande ökade kunskaper i svenska språket och samhället.

Budgetpropositionen för 2017 bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Satsningarna ovan är ett urval av det som regeringen gör på utbildningsområdet i samband med budgetpropositionen för 2017. Följ länken nedan för att ta del av ytterligare information om regeringens utbildningssatsningar.

Kontakt

Emma Stark
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Helena Paues
Pressekreterare hos Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister
Telefon (växel) 08-405 10 00
Kristian Brangenfeldt
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Mer om budgeten för 2017

Den 20 september 2016 lämnade regeringen sitt budgetförslag till riksdagen.