Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Budgetreformer för ökad välfärd och trygghet

Publicerad

Idag presenteras budgetpropositionen för 2017. Förbättringar inom sjuk- och aktivitetsersättningen, inrättande av en jämställdhetsmyndighet och bättre tandhälsa för äldre är några av reformerna på Socialdepartementets områden. Budgetpropositionen för 2017 bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Sverige ska ha en välfärd av hög kvalitet som går att lita på. Därför har regeringen genomfört stora satsningar på vård, skola och omsorg. När Sveriges befolkning växer är det särskilt viktigt att stärka välfärden. Regeringen fortsätter att prioritera välfärden i denna budget och föreslår att 10 miljarder kronor årligen tillförs kommuner och landsting i generella statsbidrag.

- Vi fortsätter det viktiga arbetet för att sluta hälsoklyftorna och utveckla den svenska modellen. Det sker inte minst genom välfärdsmiljarderna, satsningar för en bättre tandhälsa för äldre och resurstillskott till IVO för tillsynsverksamhet. Vi ökar också tillgången till vård för traumatiserade asylsökande och nyanlända, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.

Flera av budgetsatsningarna rör också samhällets mer utsatta grupper och riktar särskilt in sig på ensamstående kvinnor, barnfamiljer med låga inkomster och personer med sjuk- och aktivitetsersättning.

- Att människor ska känna sig trygga är en viktig del i vårt samhällsbygge. Våra gemensamma försäkringar for väldigt illa under åtta år med en moderatledd regering. Därför är jag väldigt glad att stå bakom satsningar som stärker den svenska modellen och återuppbygger socialförsäkringarna, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Regeringen avser även att inrätta en jämställdhetsmyndighet som ska vara verksam i början av år 2018 för att säkerställa att politiska prioriteringar får genomslag i myndigheter och verksamheter.

- Vår feministiska politik ska göra tydligt avtryck och skillnad i människors liv. För att säkerställa ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken behövs en särskild jämställdhetsmyndighet. Regeringen kommer också att prioritera det förebyggande arbetet mot mäns våld mot kvinnor i en ny nationell strategi med ett åtgärdsprogram för perioden 2017-2020, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Nedan följer kortfattat om alla Socialdepartementets reformer på respektive ministers områden:

Reformer på Gabriel Wikströms områden

Fördubbling av allmänna tandvårdsbidraget (ATB) för personer som är 65-74 år

Det allmänna tandvårdsbidraget höjs för personer som är 65-74 år från dagens 150 kronor till 300 kronor per år. Höjningen träder i kraft 1 juli 2017.

Extra medel till Socialstyrelsen för validering

Socialstyrelsen tilldelas en förstärkning på 5 miljoner kronor för 2017. Detta är utöver tidigare satsning på 42 miljoner kronor per år för validering av utländska hälso– och sjukvårdsutbildningar.

Förstärkningar av IVO

IVO tilldelas ett tidsbegränsat resurstillskott för handläggning och tillsyn av HVB-hem med anledning av det stora antalet ensamkommande flyktingbarn. IVO tilldelas 40 miljoner 2017 för satsningen. IVO tilldelas även ett permanent tillskott på 70 miljoner kronor per år för personalkostnader samt för att förstärka IVO:s till­syn av och tillståndsgivning för anordnare av personlig assistans.

Satsning för att motverka psykisk ohälsa bland traumatiserade asylsökande och nyanlända

40 miljoner kronor årligen tilldelas vård och behandling av traumatiska upplevelser så som krig, svält och tortyr bland asylsökande och nyanlända för att motverka psykisk ohälsa i gruppen.

Arbetslag för långtidsarbetslösa ska stärka idrotten, friluftslivet och folkhälsan

Riksidrottsförbundet får medel för att skapa arbetslag av långtidsarbetslösa i fem distriktsidrottsförbund. Arbetslagen ska förstärka idrotten, friluftslivet och folkhälsan genom att anordna aktiviteter, iordningställa promenadstråk, renovera föreningsanläggningar med mera.

Idrottsföreningar ges stimulans för idrotts- och ungdomsledare i socialt utsatta områden

14 miljoner kronor ges årligen till och med 2019, för att möjliggöra ökade idrottsaktiviteter, ledarutveckling m.m. i socialt utsatta områden. Från 2020-2025 tilldelas satsningen 18 miljoner kronor årligen. Insatserna förutsätts bidra till demokratisk skoning och fysisk aktivitet.

Tillskott för asylsökandes och nyanländas idrottande

I höständringsbudgeten ges ett tillskott på 20 miljoner kronor för 2016 för asylsökandes idrottande.

Reformer på Annika Strandhälls områden:

Ökat anslag till Försäkringskassan

Anslaget till Försäkringskassan ökas med 130 miljoner kronor för år 2017. Resurserna ska användas till de ökade volymerna inom flera socialförsäkringsförmåner till följd av det ökade antalet nyanlända personer. Dessutom ska resurserna användas till reformer inom sjuk- och aktivitetsersättningen och de familjeekonomiska stöden. Resurserna ska även användas till att höja kvaliteten på utredningar och stärka arbetet mot bidragsbrott inom assistansersättningen.

En prövotid för studier med bibehållen aktivitetsersättning

Regeringen föreslår att en person som har fått aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga i minst tolv månader ska kunna pröva att studera och samtidigt få behålla utbetalningen av aktivitetsersättningen under högst sex månader. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2017.

Större trygghet med vilande sjukersättning vid arbete

Ett månadsbelopp motsvarande 25 procent av den sjukersättning som har förklarats vilande ska kunna betalas ut varje månad under en period om 24 månader när sjukersättningen är vilande för förvärvsarbete. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2017.

Hel sjukersättning från 19 år

Åldersgränsen för när hel sjukersättning kan beviljas sänks till 19 år. Det gäller bara hel ersättning och när personen sannolikt aldrig någonsin kommer att kunna arbeta till någon del. Den som har en grav funktionsnedsättning ska få en trygg ersättning medan unga med aktivitetsersättning ska kunna förvänta sig insatser för att kunna utveckla en arbetsförmåga. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2017.

Höjd garantiersättning i sjuk- och aktivitetsersättningen

Garantinivåerna för hel sjukersättning och aktivitetsersättning höjs med 0,05 prisbasbelopp, vilket med hel garantiersättning innebär en höjning på 187 kronor per månad före skatt per år med 2017 års prisbasbelopp.Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Höjning av bostadstillägget för personer med sjuk- och aktivitetsersättning

Ersättningsgraden i bostadstillägget höjs från 93 till 95 procent. Höjningen ger som mest 100 kronor ytterligare i bostadstillägg per månad. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Sammantaget gör höjningen av garantiersättningen och höjningen av bostadstillägget att ungefär 200 000 personer i genomsnitt får drygt 2 000 kr mer per år från och med 2018.

Höjning av inkomstgränser inom bostadsbidrag

Inkomstgränserna inom bostadsbidraget som lämnas till barnfamiljer föreslås höjas från 117 000 kr till 127 000 kr för ensamstående och från 58 500 kr till 63 500 kr för makar och sambor. Höjningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Höjning av underhållsstödet för äldre barn

Regeringen har för avsikt att lämna lagförslag om en differentiering av underhållsstödets belopp genom att höja det för barn som är 15 år och äldre.

I kombination med höjningen av underhållsstödet för äldre barn kommer regeringen även att utreda en höjning av grundavdraget för bidragsskyldiga föräldrar.

Höjningarna planeras att träda i kraft den 1 januari 2018.

Höjning av flerbarnstillägget

Regeringen föreslår en höjning av flerbarnstillägget för det tredje barnet med 126 kronor per månad. Höjningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Höjd nivå för adoptionsbidraget

Regeringen har för avsikt att höja adoptionsbidraget till 75 000 kronor. Det kommer innebära att bidraget kommer att täcka 33 procent av föräldrarnas genomsnittliga kostnad. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Moderniserade stöd för särlevande föräldrar

Regeringen har för avsikt att införa ett nytt särskilt bidrag inom bostadsbidraget för barn som bor växelvis hos föräldrarna. Detta får till följd att en viss boendeform inte premieras och att barnets folkbokföring inte får en avgörande betydelse för rätten till stöd.

Reformer på Åsa Regnérs områden

Avser inrätta en jämställdhetsmyndighet 2018

Regeringen avser inrätta en jämställdhetsmyndighet som ska vara verksam från och med början av 2018. För att regeringen ska kunna säkerställa att jämställdhetspolitiska prioriteringar får genomslag i styrningen av myndigheter och verksamheter krävs en permanent struktur på nationell nivå.

Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor

Under hösten kommer regeringen att presentera en ny nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor i den jämställdhetspolitiska skrivelsen. De samlade åtgärderna för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor omfattar över 900 miljoner kronor för perioden 2017-2020.

Förstärkt anslag för Statens institutionsstyrelse (SiS)

Statens institutionsstyrelse (SiS) behöver utöka an­talet platser i sin verksamhet på grund av en ökad efterfrågan. Regeringen föreslår att anslaget höjs med 40 miljoner kronor 2017 och beräknar att anslaget bör ökas med ytterligare 10 miljoner kronor från och med 2018, det vill säga totalt 50 miljoner kronor årligen.

Nationellt kunskapscenter för ensamkommande barn

Regeringen avser att vid Socialstyrelsen inrätta ett nationellt kunskapscentrum för frågor kring ensamkommande barn. Syftet är att sprida aktuell kunskap, framgångsrika metoder och effektiva processer till de kommuner, landsting och ansvariga myndigheter som genomför insatser för ensamkommande barn. För satsningen tilldelas Socialstyrelsen 10 miljoner kronor årligen 2017 till 2018. Därefter fem miljoner kronor årligen 2019 till 2020.

Presskontakt

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Mer om budgeten för 2017

Den 20 september 2016 lämnade regeringen sitt budgetförslag till riksdagen.

Reformer för ökad välfärd och trygghet i budget 2017