Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Regional anpassning av arbetsmarknadsutbildning

Publicerad

Regeringen anser att det är viktigt att anpassa arbetsmarknadsutbildningar till regionala och lokala behov samt att Arbetsförmedlingen bör eftersträva anpassning till arbetsgivarnas behov vid upphandling av och anvisning till arbetsmarknadsutbildning. Det framgår av den skrivelse som regeringen i dag har överlämnat till riksdagen med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport om regional anpassning av arbetsmarknadsutbildning.

Riksrevisionens granskning är ett viktigt underlag i det utvecklingsarbete kring arbetsmarknadsutbildning som Arbetsförmedlingen inlett. Regeringen anser att det är viktigt att arbetsmarknadsutbildningar anpassas till regionala och lokala behov, vilket kan uppnås genom nationellt eller regionalt initierade upphandlingar om de regionala och lokala behoven vägs in tillräckligt tydligt. Det är också viktigt att Arbetsförmedlingen anpassar verksamheten till arbetsgivarnas behov vid upphandling av och anvisningar till arbetsmarknadsutbildning för att fler ska kunna få jobb. Regeringen delar Riksrevisionens bedömning att förmedlingskontoren i högre grad bör involveras i behovsanalysen inför upphandlingar av arbetsmarknadsutbildning för att få till stånd mer träffsäkra arbetsmarknadsutbildningar.

Regeringen ser positivt på Arbetsförmedlingens utvecklingsarbete hittills och förväntar sig att Arbetsförmedlingen kommer att finna en god balans i avvägningen mellan nationell, regional och lokal upphandling. Regeringen kommer att noga följa Arbetsförmedlingens fortsatta arbete, inte minst avseende hur resultaten efter genomförd arbetsmarknadsutbildning utvecklas.

Riksrevisionens granskning av regional anpassning av arbetsmarknadsutbildning

Riksrevisionen har granskat om arbetsmarknadsutbildningen regionalt och lokalt används för att underlätta matchningen mellan arbetssökande och arbetsgivare genom att möta arbetsmarknadens behov. Granskningen visar att när det gäller hur regional och lokal anpassning av arbetsmarknadsutbildning ska uppnås är Arbetsförmedlingen till stor del fri att utforma sitt arbetssätt. Riksrevisionen konstaterar att det finns brister i hur myndigheten arbetar med behovsanalys i samband med upphandling av arbetsmarknadsutbildning, att den arbetsmarknadsutbildning som upphandlas inte alltid motsvarar behoven av kompetens enligt myndighetens arbetsmarknadsprognoser, och att anvisningar till arbetsmarknadsutbildning inte alltid baseras på arbetsmarknadens behov eller individens förutsättningar. Kunskapen om bristyrken används inte heller till fullo som vägledning inför anvisning till arbetsmarknadsutbildning.

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.