Överenskommelse och avtal från Finansdepartementet

Överenskommelse med Finansdepartement i Österrike

Publicerad

Regeringskansliet (Finansdepartementet) har ingått en överenskommelse med Finansdepartementet i Österrike om genomförande av ömsesidiga överenskommelser som har ingåtts enligt artikel 22 i skatteavtalet mellan Sverige och Österrike.

Ladda ner:

Enligt överenskommelsen ska sådana ömsesidiga överenskommelser genomföras utan hinder av tidsgränser i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning. För svensk del regleras detta i 67 kap. 38 § skatteförfarandelagen och överenskommelsen kräver därför inga ändringar av svensk rätt.

Överenskommelsen trädde i kraft den 6 oktober 2020 och tillämpas på såväl framtida som pågående förfaranden för ömsesidig överenskommelse.