Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Godkännande av en överenskommelse om kortare väntetider i cancervården 2016 Diarienummer: S2015/04100/FS

Publicerad

Regeringen godkänner överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om kortare väntetider i cancervården 2016.

Ladda ner:

Staten och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har ingått en överenskommelse för år 2016 om kortare väntetider i cancervården. Överenskommelsen syftar till att bidra till utvecklingen av en vård som utgår från patientens behov samt är tillgänglig, säker och av god kvalitet. Regeringens avsikt är att avsätta 500 miljoner kronor per år mellan åren 2015 och 2018 för att uppnå en mer jämlik och tillgänglig cancervård med fokus på att korta väntetiderna och minska regionala skillnader.

Sjukvården i Sverige har hög kvalitet och uppvisar ett gott resultat som står sig väl även i internationell jämförelse. Medellivslängden ökar och antalet döda i bland annat cancer minskar.

Hälso- och sjukvård ska vara jämlik och ges på lika villkor oavsett bland annat kön, socioekonomisk bakgrund eller födelseland, men mätningar och uppföljningar av vårdresultat visar att det fortfarande finns obefogade skillnader i både hälsa och vård mellan olika grupper. Regeringen och SKL har mot den bakgrunden enats om att genomföra en rad insatser på cancerområdet.

I första hand gäller det att korta vårdförloppet mellan det att misstanke om cancer föreligger fram till behandlingsstart. För att åstadkomma detta är den viktigaste åtgärden att införa ett nationellt system med standardiserade vårdförlopp. Genom att införa sådana standardiserade vårdförlopp får man en mer sammanhållen vårdprocess kring patienten. Insatserna förväntas förutom kortare väntetider också innebära bättre information, större delaktighet och sammantaget en mer nöjd patient.