Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Överenskommelse om utvecklingsinsatser för psykiatrin med hjälp av de Nationella kvalitetsregistren Diarienummer: S2011/8974/FS

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting har enats om en satsning på utvecklingsinsatser för psykiatrin med hjälp av de Nationella kvalitetsregistren.
Överenskommelsen ingås inom ramen för regeringens satsning på psykiatri och psykisk hälsa.

Det övergripande målet med denna överenskommelse är att de Nationella kvalitetsregistren ska bli en självklar del i psykiatrins uppföljnings- och utvecklingssystem. De ska vara användbara, lättillgängliga och anpassade efter sina målgruppers behov.

En slutrapport till Socialdepartementet ska lämnas senast den 31 maj 2012.