Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Överenskommelse om stöd till utveckling av ett förstärkt barn- och föräldraperspektiv i missbruks- och beroendevården Diarienummer: S2011/7432/FST

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om stöd till utveckling av ett förstärkt barn- och föräldraperspektiv i missbruks- och beroendevården.

Överenskommelsen syftar till att stärka barn- och föräldraperspektivet i missbruks- och beroendevården. Överenskommelsen utgår från huvudmännens efterfrågan av nationellt stöd för att utveckla sitt arbete inom området barn och unga samt från regeringens samlade strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken. Utgångspunkten för det nationella stödet är att ge huvudmännen förutsättningar att efter projekttidens slut själva ansvara för sitt fortsatta utvecklingsarbete inom området.