Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Uppdrag att utbetala medel till Kammarkollegiet till Sveriges Kommuner och Landsting för att användas till utveckling av ett stärkt barn- och föräldraperspektiv i missbruks- och beroendevården Diarienummer: S2011/7432/FST

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om stöd till utveckling av ett förstärkt barn- och föräldraperspektiv i missbruks- och beroendevården.

Överenskommelsen utgår från huvudmännens efterfrågan av nationellt stöd för att utveckla sitt arbete inom området barn och unga samt från regeringens samlade strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken. Utgångspunkten för det nationella stödet är att ge huvudmännen förutsättningar att efter projekttidens slut själva ansvara för sitt fortsatta utvecklingsarbete inom området.

Kammarkollegiet för detta ändamål fått i uppdrag att betala ut medel till Sverige Kommuner och Landsting.