Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Överenskommelse om intensifierat samverkansarbete för barn och ungas psykiska hälsa Diarienummer: S2011/6057/FS

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I september 2008 beslutade regeringen att träffa en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) med syfte att åstadkomma effektiva former för hälsofrämjande insatser och en första linjens vård och omsorg för barn och ungdomar med psykisk ohälsa och psykisk sjukdom, det så kallade modellområdesprojektet.

Överenskommelsen förnyades 2009 och 2010. 14 modellområden deltog i projektet. Många av de erfarenheter som gjorts under projektets gång bedöms kunna vara till stor nytta för andra kommuner och landsting.

Regeringen och SKL är därför överens om att det behövs en fortsatt satsning på att förbättra och samordna insatserna för att främja psykisk hälsa och effektivt möta och behandla psykisk ohälsa och psykisk sjukdom hos barn och unga.

Projektet ska slutredovisas till Socialdepartementet senast den 15 december 2014.