Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Överenskommelse regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om fortsatt förändringsarbete för första linjens vård och omsorg

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen (Socialdepartementet) och Sveriges Kommuner och Landsting har enats om en överenskommelse om att fortsätta förändringsarbetet inom första linjens vård och omsorg för barn och ungdomar med psykisk ohälsa och psykisk sjukdom.

Överenskommelsen för 2009 utgår, liksom den tidigare överenskommelsen som träffades i november 2008, från det förslag som Sveriges Kommuner och Landsting redovisat till regeringen (Socialdepartementet) den 25 mars 2008, Samlat grepp för barns och ungdomars psykiska hälsa (dnr S2008/2827/HS). Det var en första etapp av uppdraget och avsåg främst en probleminventering och att ta fram lokalt anpassade handlingsplaner. I det ursprungliga förslaget fanns en fortsättning av projektet med en förändringsfas då en ökad synkronisering av insatserna genomförs.

För att kunna möta ohälsan tidigt på lägsta möjliga nivå behöver en första linjens vård och omsorg för barn och ungdomar med psykisk ohälsa och psykiska sjukdomar utvecklas. Barnhälsovård, ungdomsmottagningar, primärvård, habiliteringsverksamhet, skolhälsovård och socialtjänst är exempel på verksamheter som har en viktig roll i första linjens vård och omsorg för barn och ungdomar med psykisk ohälsa och psykisk sjukdom.