Specialfastigheter Sverige Aktiebolag (Specialfastigheter)

Specialfastigheters uppgift är att erbjuda anpassade lokaler och kvalificerade tjänster för offentlig verksamhet med höga säkerhetskrav över hela Sverige.

Specialfastigheter Sverige Aktiebolag, Specialfastigheter, bildades 1997. Bakgrunden till bildandet av Specialfastigheter var att skilja den statliga fastighetsförvaltningen från brukandet av lokaler och mark. Dessutom skulle en rättvisande bild ges av mark- och lokalkostnaderna i statsbudgeten, både avseende fastighetsförvaltningens resultat- och balansräkningar och de brukande myndigheternas eller uppdragsgivarnas kostnader. Fastighetsförvaltningen ska bedrivas med ett marknadsmässigt avkastningskrav.

Ett långsiktigt fastighetsägande, långsiktiga hyresavtal och nära samarbeten med hyresgästerna är basen för en trygg och effektiv fastighetsförvaltning. Specialfastigheter äger och förvaltar fastigheter byggda för speciella ändamål, till exempel kriminalvårds-, domstols- och polisfastigheter samt ungdomsvårdshem.

Specialfastigheters webbplats