Kommenterad dagordning från Arbetsmarknadsdepartementet, Socialdepartementet

Kommenterad dagordning inför rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor 6-7 december 2021 Diarienummer: S2021/07662-2

Publicerad

På EPSCO-rådets möte den 6 till 7 december 2021 finns följande punkter på dagordningen:

Ladda ner:

 • Direktivet om tillräckliga minimilöner i Europeiska unionen
 • Direktivet om bindande åtgärder för insyn i lönesättningen
 • Direktivet om likabehandling (artikel 19)
 • Den europeiska planeringsterminen 2022
  • a) Den årliga översikten över hållbar tillväxt 2022, rapporten om förvarningsmekanismen, utkastet till den gemensamma sysselsättningsrapporten och utkastet till rekommendationen om den ekonomiska politiken i euroområdet
  • b) Sysselsättningskommitténs översyn av genomförandet av ungdomsgarantin – huvudbudskapen
  • c) Uppdatering om de nationella planerna enligt rådets rekommendation om tillgång till socialt skydd för arbetstagare och egenföretagare
 • Mot ett jämlikt Europa
 • Slutsatser om hållbart arbete under hela livet
 • Slutsatser om effekterna av artificiell intelligens för jämställdhet mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden
 • Övriga frågor
  • a) Aktuella lagstiftningsförslag
  • b) Alma (Aim, Learn, Master, Achieve)
  • c) Högnivågruppen för det sociala skyddets och välfärdsstatens framtid
  • d) Ordförandeskapets konferenser
  • e) Det kommande ordförandeskapets arbetsprogram
 • Rådets förordning om en ram för nödåtgärder vad gäller medicinska motåtgärder (Kommissionens förslag till rättslig grund: art. 122.1 i EUF-fördraget)
 • COVID-19 – aktuella och framtida insatser med anledning av pandemin
 • Slutsatser om en förstärkt europeisk hälsounion
 • Övriga frågor
  • a) Aktuella lagstiftningsförslag (Offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen)
  • b) Rapport om genomförandet av förordning (EU) nr 528/2012 om biocidprodukter
  • c) Läkemedelsstrategi för Europa och andra kommande initiativ
  • d) Europas plan mot cancer
  • e) Särskilt möte i Världshälsoförsamlingen om beredskap vid och insatser mot pandemier (virtuellt, 29 november–1 december 2021)
  • f) WHO:s ramkonvention om tobakskontroll: Nionde partskonferensen (COP9) (virtuellt, 8–13 november 2021)
  • g) Det kommande ordförandeskapets arbetsprogram