Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Informationsmaterial från Infrastrukturdepartementet

Elektrifieringslöften Diarienummer: I2021.02

Publicerad

Kraftsamling för elektrifiering av regionala godstransporter från norr till söder.

Ladda ner:

Transportsektorn står för nära en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Kraftfulla åtgärder behövs för att utsläppen från transporter ska minska i snabbare takt. Elektrifiering är en viktig del av lösningen. För att elektrifieringen ska lyckas krävs att såväl offentlig som privat sektor växlar upp samarbetet och gör sin del. Regeringen har därför under det senaste året intensifierat arbetet med att elektrifiera transportsektorn, bland annat genom att inrätta en Elektrifieringskommission, som består av ledamöter från bl.a. näringsliv, regioner och universitet.

Elektrifieringskommissionens övergripande uppdrag är att påskynda elektrifieringen av transporterna. Tre fjärdedelar av det gods som transporteras inrikes med lastbil lämnar aldrig det län där transporten startar. Det finns således en stor potential att ställa om de regionala godstransporterna till eldrift.

En viktig del i Elektrifieringskommissionens uppdrag är att presentera hur samhället gemensamt och i närtid kan öka takten i arbetet med att elektrifiera de regionala godstransporterna. Här presenteras 16 regionala elektrifieringslöften och ett nationellt elektrifieringslöfte där sammantaget 252 aktörer deltar. Tillsammans visar elektrifieringslöftena hur vi genom denna kraftsamling kommer att elektrifiera de regionala godstransporterna runt om i landet – från norr till söder.