Faktapromemoria från Finansdepartementet

Förordning om leksakers säkerhet 2023/24:FPM2

Publicerad

Faktapromemoria gällande förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om leksakers säkerhet och upphävande av direktiv 2009/48//EU, COM(2023) 462. COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT REPORT Accompanying the document PROPOSAL FOR A REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the safety of toys and repealing Directive 2009/48/EC, SWD(2023) 269

Ladda ner:

Europeiska kommissionen föreslår en ny förordning om leksakers säkerhet
som ska ersätta det nu gällande direktivet om leksakers säkerhet från 2009.

Syftet med förslaget är att förbättra konsumentskyddet på produktsäkerhetsområdet när det gäller leksaker genom att garantera en hög skyddsnivå för barns och andra personers hälsa och säkerhet. Förbättringarna avser

  • starkare skydd mot skadliga kemikalier i leksaker, och
  • effektivare tillämpning av bestämmelserna, särskilt vad gäller försäljning
    online, för att minska antalet farliga leksaker på den inre marknaden.

Regeringen ställer sig positiv till att regelverket för leksakers säkerhet
revideras och uppdateras, bl.a. för att förhindra att barn utsätts för risk att
exponeras för skadliga kemikalier. Regeringen anser det viktigt att reglerna
om kemikalier utformas i linje med EU:s kemikaliestrategi för hållbarhet.
Regeringen välkomnar förslagets övergripande målsättning att förbättra
konsumentskyddet på produktsäkerhetsområdet när det gäller leksaker och
därigenom bidra till en väl fungerande inre marknad. Vid utformningen av
reglerna ska eftersträvas att dessa inte föranleder kostnader för företag eller
myndigheter som inte är nödvändiga för att upprätthålla produktsäkerheten.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.