Revidering av förordningen om kvicksilver 2022/23:FPM134

Publicerad

Förslag om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/852 av den 17 maj 2017 om kvicksilver vad gäller tandamalgam och andra produkter med kvicksilver tillsatt som omfattas av tillverknings-, import- och exportrestriktioner.

Ladda ner:

Revidering av kvicksilverförordningen bidrar till genomförandet av EU:s kemikaliestrategi för hållbarhet (COM (2020) 667 final) och EU:s handlingsplan för nollutsläpp av miljöföroreningar (COM (2022) 142 final) som antogs inom ramen för den europeiska gröna given.

Förslaget innebär en ändring av Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2017/852 av den 17 maj 2017 om kvicksilver. Syftet med förslaget är
att bättre skydda människors hälsa och miljön från exponering av kvicksilver
genom att fasa ut användningen och förbjuda tillverkning och export av
tandamalgam samt genom att förbjuda tillverkning och export av lampor som innehåller kvicksilver. Dessa åtgärder kommer i slutändan att minska EU:s bidrag till den globala spridningen av kvicksilver och därmed gynna hälsa och miljö även utanför EU.

Regeringen välkomnar kommissionens förslag som innebär en utveckling av nuvarande regler, framför allt när det gäller utfasning av tandamalgam som är den största återstående avsiktliga användningen av kvicksilver i EU. Sverige har redan ett nationellt generellt förbud mot användning och utsläppande på marknaden av kvicksilver. Förslaget påverkar därmed inte den svenska marknaden eller svenska företag.

Kvicksilver begränsas globalt genom Minamatakonventionen om kvicksilver. Lagstiftningen inom EU påverkar möjligheterna för unionen att bidra till att genomföra bestämmelserna i konventionen.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.