Förordning om uttjänta fordon och typgodkännanden 2022/23:FPM133

Publicerad

Faktapromemoria gällande förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om cirkulära krav för konstruktion av fordon och för hanteringen av uttjänta fordon, ändring av förordningar (EU) 2018/858 och 2019/1020 och upphävande av direktiv 2000/53/EG och 2005/64/EG.

Ladda ner:

Kommissionen har föreslagit en ny förordning om cirkulära krav för
konstruktion av fordon och för hanteringen av uttjänta fordon. Den ersätter
tidigare direktiv från 2000 om uttjänta fordon (”ELV-direktivet”) och
direktiv från 2005 om typgodkännande av motorfordon med avseende på
deras återanvändbarhet och återvinningsbarhet (”3R-typgodkännandedirektivet”).

Förslaget är en del av EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi och den nya
industristrategin för Europa som lägger ut färdplanen för den europeiska
industrin att uppfylla målen för EU:s gröna giv. Syftet med förslaget är att
underlätta övergången till en mer cirkulär fordonsindustri, från design av nya fordon till hantering av uttjänta fordon.

Fordonsindustrin är enligt Kommissionens konsekvensanalys en av de mest resursintensiva industrierna, framför allt när det gäller användning av plast, stål, aluminium, koppar och kritiska råmaterial. Förslagets förväntas därför ha en betydande positiv effekt för miljön genom att minska miljöavtrycket genom krav på produktionen av nya fordon och hanteringen av uttjänta fordon.

Förslaget fastställer krav på cirkularitet gällande konstruktion och
tillverkning av fordon när det gäller återanvändbarhet, återvinning och
återvinningsbarhet samt användning av återvunnet material. Det ska verifieras vid typgodkännande av fordon samt vid informations-och märkningskrav på delar, komponenter och material i fordon, bl.a. via ett s.k. cirkulärt fordonspass. Förslaget innehåller även krav på utökat producentansvar, insamling och behandling av uttjänta fordon samt export av begagnade fordon från EU till tredjeland.

Regeringen välkomnar ambitionen i förslaget att ställa om till mer cirkulära flöden. Regeringen anser att förslaget bör utformas så att ett mer resurseffektivt, fossilfritt och självförsörjande EU kan nås där fordon är återanvändbara i högre grad, där uttjänta fordon ingår i giftfria, högkvalitativa kretslopp och där avfallet minimeras.

Regeringen anser att ambitiösa mål och tidslinjer bör eftersträvas. Regeringen avser verka för en lagstiftning med hög miljö-och klimatambition med en balans mellan ett effektivt miljöskydd, administrativ börda, näringslivets konkurrenskraft och ett beaktande av fordonsägarnas intressen samt att hänsyn tas till att fordon är en komplex produkt som ingår i globala värdekedjor.

Därutöver anser regeringen att det är viktigt att förslaget blir samstämmigt med annan lagstiftning.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.