Förslag till förordning om redovisning av transporttjänsters utsläpp av växthusgaser 2022/23:FPM129

Publicerad

Faktapromemoria gällande Förslag till förordning om redovisning av transporttjänsters utsläpp av växthusgaser, COM (2023) 441.

Ladda ner:

Europeiska kommissionen presenterades den 11 juli 2023 ett förslag till
Europaparlamentets och rådets förordning om redovisning av
transporttjänsters utsläpp av växthusgaser. Förslaget innehåller ett
harmoniserat regelverk för beräkning och rapportering av transportrelaterade
växthusgasutsläpp som ska användas av transportörer som väljer att redovisa
sådan information eller åläggs att göra det i avtal eller andra regelverk.

Regeringen välkomnar förslaget till ett harmoniserat regelverk inom EU. Det
är viktigt för regeringen att regelverket ger transportköpare och resenärer
tillgång till rättvisande och transparent information så att de kan göra
informerade val. Samtidigt måste de administrativa bördorna för företag och
myndigheter och kostnaderna som förslaget föranleder stå i proportion till
nyttan så att en ny lagstiftning bidrar till den europeiska transportsektorns
klimatomställning och konkurrenskraft på ett kostnadseffektivt sätt.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.