Faktapromemoria från Utrikesdepartementet

Gemensamt meddelande om arbetet med klimat och säkerhet 2022/23:FPM116

Publicerad

Faktapromemoria gällande Gemensamt meddelande om arbetet med klimat och säkerhet.

Ladda ner:

Den 28 juni lade kommissionen och utrikestjänsten (EEAS) fram ett
gemensamt meddelande om hur EU ska bemöta klimatförändringarnas och
miljöförstöringens växande inverkan på områdena fred, säkerhet och försvar.

Kommissionen och EEAS menar i meddelandet att klimatförändringarna och
miljöförstöringen i ökande grad undergräver människors försörjning och
välbefinnande, vilket i sin tur kan leda till ofrivillig förflyttning, pandemier
och social oro. EU behöver förbereda sig för möjliga följder som försvagade
försörjningskedjor, utökad organiserad brottslighet och spridning av vapen.
Försvarsmakter behöver förbereda sig för att verka i försvårade
klimatförhållanden samtidigt som de minskar sina egna utsläpp och sitt
beroende av fossila bränslen, med bibehållen insatsförmåga.

Kommissionen och EEAS föreslår i meddelandet en ny ansats där EU stärker sitt arbete i samspelet mellan klimat och säkerhet i fyra spår:

  • införliva hänsyn till klimatförändringar och miljöförstöring i
    planeringen av, beslutsfattandet om och genomförandet av EU:s
    arbete
  • omsätta samspelet mellan klimat och säkerhet i EU:s yttre åtgärder
  • säkerställa ett arbete för säkerhet och försvar som är hållbart och
    motståndskraftigt mot klimatförändringar
  • stärka EU:s internationella samarbeten på området.

Regeringen välkomnar meddelandet och att kommissionen och EEAS genom meddelandet har lagt fram en samlad ansats för EU:s arbete på området.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.