Direktiv om en unionsomfattande effekt för körkortsåterkallelse 2022/23:FPM70

Publicerad

Faktapromemoria gällande Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the Union-wide effect of certain driving disqualifications.

Ladda ner:

Europeiska kommissionen presenterade den 1 mars 2023 ett förslag till direktiv i syfte att införa ett system för att beslut om körkortsåterkallelse ska få verkan i hela unionen i de fall en medlemsstat återkallar ett körkort som har utfärdats i en annan medlemsstat.

Regeringen välkomnar i huvudsak initiativet. Det är positivt att förslaget innebär att medlemsstaterna ska respektera varandras beslut om körkortsåterkallelse. Förslagets administrativa bördor och kostnaderna bör dock stå i proportion till nyttan och vara kostnadseffektiva. Direktivet skulle kunna kompletteras med en möjlighet för medlemsstaterna att i vissa fall besluta om längre återkallelsetider och omfatta interimistiska beslut innan den straffrättsliga frågan är avgjord.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.