Omarbetat körkortsdirektiv 2022/23:FPM69

Publicerad

Faktapromemoria gällande förslag till EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDETS DIREKTIV om körkort. ändring av Europaparlamentet och rådets direktiv (EU) 2022/2561, Europaparlamentet och rådets direktiv (EU) 2018/1724 och upphävandet av Europaparlamentet och rådets direktiv 2006/126/EC och kommissionens förordning (EU) No 383/2012.

Ladda ner:

Kommissionen presenterade den 1 mars 2023 sitt förslag till ett omarbetat körkortsdirektiv.

Förslaget till körkortsdirektiv är en omarbetning av tidigare direktiv vilket innebär att ett flertal krav kvarstår eller uppdateras för ökad harmonisering. Jämfört med tidigare direktiv kan de dock ha en annan numrering eller indelning. De nya områden som introduceras där gemenskapshetslagstiftning idag inte finns är körkort med medföljande förare, prövotid, digitala körkort och utbyte av körkort från tredje land med motsvarande trafiksäkerhetsnivå.

Regeringen välkomnar i huvudsak initiativet då direktivet är i behov av en översyn. Förslaget kan bidra till en ökad trafiksäkerhet och fri rörlighet för medborgarna samtidigt som reglerna tar hänsyn till ny teknik, den gröna omställningen av transportsektorn och ger förutsättningar för att minska bristen på yrkesförare. Förslagets administrativa bördor och kostnaderna bör dock stå i proportion till nyttan och vara kostnadseffektiva.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.