Ändring av förordning om EU-gödselprodukter i fråga om digital märkning 2022/23:FPM65

Publicerad

Faktapromemoria gällande ändring av förordning om EU-gödselprodukter i fråga om digital märkning, COM(2023) 98.

Ladda ner:

Kommissionens förslag till ändring av förordning (EU) 2019/1009 vad gäller digital märkning av EU-gödselprodukter innebär att frivilligt system för digital märkning införs.

Genom förordningen från 2019 infördes märkningskrav som är mer omfattande än de i förordningen från 2003. Detta i sig ger upphov till två utmaningar: etiketterna riskerar att bli svåra att läsa samt är svåra att hantera av ekonomiska aktörer.

Förslaget syftar till att förenkla efterlevnaden av märkningskraven i förordningen från 2019 och därmed minska bördan för de ekonomiska aktörerna, utan att äventyra förordningens huvudmål, däribland skyddet av människors hälsa och miljön.

Genom detta förslag införs en frivillig digitalisering av märkningen av EU-gödselprodukter. Valet att genomföra digital märkning görs av de ekonomiska operatörerna dvs tillverkare, importörer eller distributörer av EU-gödselprodukter.

Förslaget bedöms inte ha någon påverkan på EU-budgeten eller den svenska budgeten utan eventuella kostnader ska rymmas inom befintlig ram. För de ekonomiska operatörerna kan en initial kostnad uppstå men då förslaget syftar till att minska administrationen av märkningen bedöms den ekonomiska bördan minska.

Regeringen välkomnar kommissionens förslag. Regeringen ser positivt på kommissionens utgångspunkt att förslaget ska förenkla för företagen och samtidigt bidra till en hög skyddsnivå avseende människors, djurs och växters hälsa, säkerheten och miljön.

Arbetet i rådsarbetsgruppen för teknisk harmonisering inleddes den 15 mars 2023 då kommissionen presenterade förslaget och sin konsekvensanalys. Förslaget kommer att behandlas i rådsarbetsgruppen för teknisk harmonisering och inledningsvis förhandlas under Sveriges EU-ordförandeskap som pågår från den 1 januari till och med den 30 juni 2023.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.