Handlingsplan för att återställa och skydda marina ekosystem för ett hållbart och motståndskraftigt fiske 2022/23:FPM61

Publicerad

Faktapromemoria gällande handlingsplan för att återställa och skydda marina ekosystem för ett hållbart och motståndskraftigt fiske, COM(2023) 102.

Ladda ner:

I ljuset av överenskommelsen om ett nytt globalt ramverk för biologisk mångfald som uppnåddes vid FN:s 15:e konferens om biologisk mångfald (COP15), menar kommissionen att denna handlingsplan befäster EU:s ledarskap globalt och visar att EU levererar enligt vad EU förbundit sig till. Handlingsplanen kommer att bidra till att uppnå resultat när det gäller några av de viktiga åtaganden som gjorts vid COP15, bland annat det om att skydda 30 % av de globala havsområdena. Meddelandet fokuserar på fem områden, dessa är:

  • Mer hållbara fiskemetoder, minska fiskets påverkan på havsbotten,
  • Säkerställa en rättvis omställning för alla,
  • Förstärkt kunskapsbas, forskning och utveckling,
  • Kontroll och tillämpning, och
  • Styrning och intressenters delaktighet.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.