Rapport från Kommissionen till Europarlamentet och rådet: Tillämpning av EU:s miljö- och hälsonormer på importerade jordbruks- och livsmedelsprodukter 2021/22:FPM108

Publicerad

Rapport från Europeiska kommissionen till Europaparlamentet och Europeiska rådet - Tillämpning av EU:s hälso- och miljönormer på importerade jordbruks- och livsmedelsprodukter, COM(2022) 226 final.

Ladda ner:

All import av jordbruksbaserade livsmedel måste efterleva EU:s sanitära och fytosanitära krav eller de bestämmelser som av EU erkänns vara som minst motsvarande dessa. När det gäller produktionskrav beskriver rapporten ett antal områden där EU redan legitimt har utökat sina inhemska produktionskrav till att omfatta importerade produkter genom multilaterala, bilaterala och ensidiga instrument. Rapporten beskriver vidare EU:s möjligheter att genom dessa instrument fortsatt bidra till en global omställning till hållbara livsmedelssystem. När det gäller ensidiga åtgärder finns visst utrymme för att utöka EU:s produktionsstandarder till att omfatta importerade produkter, förutsatt att syftet är legitimt och att detta görs med
full respekt för WTO-regelverket. Rapporten visar att det alltid är nödvändigt att göra en bedömning från fall till fall innan produktionskrav kan tillämpas på import. Inga konkreta förslag på tillämpning föreslås i rapporten även om ett antal kommande rättsakter och lagstiftningsförslag tas upp som därmed kan komma att omfatta produktions- eller märkningskrav på importerade varor.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.