Ozonförordningen 2021/22:FPM86

Publicerad

Faktapromemoria gällande förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ämnen som bryter ned ozonskiktet och om upphävande av förordning (EG) nr 1005/2009, COM(2022) 151.

Ladda ner:

Kommissionen lade den 5 april 2022 fram ett förslag till omarbetning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 av den 16 september 2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet (ODS-förordningen). Det primära syftet med kommissionens förslag om ODS-förordningen är att ytterligare minska utsläppen av ozonnedbrytande ämnen (ODS), många av dessa är potenta växthusgaser. ODS-förordningen genomför det internationella traktatet, Montrealprotokollet. De åtgärder som vidtagits under, Montrealprotokollet för att eliminera ODS beräknas redan ha uppnått viss positiv effekt för Ozonskiktet samt betydande klimatrelaterade fördelar. Genomförandet av Montrealprotokollet har även haft som effekt att undvika en extra global uppvärmning på mellan 0,5 och 1,0 grader Celsius.

Bestämmelserna i den nuvarande ODS-förordningen behålls enligt kommissionens förslag, med några kompletteringar och justeringar. Kommissionen förslår att utsläpp av ODS ska i möjligaste mån undvikas vid rivning eller renovering av två särskilda byggmaterial. Kommissionen föreslår ett förbud mot att destruera haloner för att främja att de återvinns och återanvänds. Syftet med förslaget är att förebygga behovet av framtida produktion av haloner för användningsområden av avgörande betydelse, exempelvis ombord på militära och civila flygplan. Kommissionen föreslår även att medlemsstaterna ska införa administrativa sanktionsavgifter och befogenheter för behöriga myndigheter att konfiskera eller beslagta olagligen åtkomna varor eller vinster från en överträdelse.

I Sverige är all användning av ODS redan förbjuden, med undantag för laboratorieverksamhet och vissa kritiska användningsområden, t.ex. i särskilda brandsläckningsutrustningar eller äldre värmepumpar.

Regeringen välkomnar i stort kommissionens förslag till omarbetning av Europaparlamentets och rådets förordning 1005/2009 om ämnen som bryter ner ozonskiktet. Regeringen är positiv till att en översyn av förordningen görs för att minska utsläppen av ODS och EU:s utsläpp av växthusgaser. Regeringen välkomnar särskilt förslaget som innebär minskade utsläpp av ODS vid rivning och renovering av två särskilda byggmaterial.

Regeringen anser att kopplingen mellan kraven på administrativa sanktioner i förslaget och de krav på straffrättsliga påföljder som finns i kommissionens förslag till miljöbrottsdirektiv behöver klargöras. Regeringen har svårt att se att det bör införas administrativa sanktioner och vidsträckta befogenheter för administrativa myndigheter för de överträdelser som anges i förslaget när det samtidigt ska finnas straffrättsliga påföljder för samma överträdelser.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.