Faktapromemoria från Finansdepartementet

Förordning om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet 2021/22:FPM48

Publicerad

Faktapromemoria om förordning om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet, COM (2021) 776.

Ladda ner:

Genom förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 549/2013 och upphävande av elva rättsakter inom området nationalräkenskaper anpassas den klassificering av individuell konsumtion som förordningen bygger på till utvecklingen inom området och till användarnas utökade behov av nationalräkenskapsdata.

Regeringen stöder förslaget.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.