Faktapromemoria från Infrastrukturdepartementet

Förordning om dataförvaltning 2020/21:FPM44

Publicerad

Faktapromemoria gällande Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om dataförvaltning (dataförvaltningsakten) Förordning om dataförvaltning, 2020/21:FPM44.

Ladda ner:

Förslaget till en förordning om europeisk dataförvaltning är den första av flera insatser som meddelades i den europeiska datastrategin. Kommissionens förordningsförslag presenterades den 25 november.
Kommissionens avsikt med förordningen är att främja tillgängligheten och användbarheten för data genom att öka förtroendet mellan aktörer som hanterar data samt att stärka mekanismer för datadelning inom EU.

Kommissionen anger i sitt förslag att följande situationer ska främjas och underlättas:

 • Offentlig sektors tillgängliggörande av särskilt utpekade
  datakategorier för vidareutnyttjande t.ex. data som skyddas av viss
  sekretess, dataskydd eller tredje mans rätt.
 • Datadelning mellan företag och mellan företag och privatpersoner
  via en neutral dataförmedlare, som kan uppbära någon form av
  ersättning.
 • Underlätta för enskilda och företag att tillåta att personuppgifter
  och annan data behandlas för ändamål av allmänt intresse s.k.
  dataaltruism.

Regeringen välkomnar kommissionens förslag till en rättsakt om utvecklad europeisk dataförvaltning. Rätt utformat och genomfört bedömer regeringen att förslaget kan bidra till nytta genom ökad datadelning. Initiativet bör baseras på en grundlig samhällsekonomisk konsekvensanalys med utgångspunkt i ett användarperspektiv, jämställdhet och respekt för mänskliga rättigheter och säkerhet.

Regeringen anser att det är positivt att förslaget har frivillighet som grund för datadelning. Initiativen bör även så långt möjligt vara teknikneutrala och främja innovation och nya affärsmodeller. Det är angeläget att nya begrepp såsom dataaltruism och dataförmedlare ges tydliga definitioner. Det finns mer att göra gemensamt i EU för att främja en positiv utveckling, och nya insatser på området bör bygga vidare på den digitala inre marknadsstrategin. Slutligen anser regeringen att tydliga hänvisningar till dataskyddsförordningen behövs och att medlemsstaternas kompetens när det gäller nationell säkerhet måste säkerställas.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.