Meddelande om EU:s landsbygdsvision 2020/21:FPM127

Publicerad

Faktapromemoria gällande MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN En långsiktig vision för EU:s landsbygdsområden – för starkare, sammanlänkade, resilienta och välmående landsbygdsområden 2040, COM (2021) 345.

Ladda ner:

Europeiska kommissionen (kommissionen) har tagit fram ett meddelande om en långsiktig vision för EU:s landsbygdsområden. Meddelandet bygger på analyser, framsynsverksamhet, omfattande samråd och bidrag från olika aktörer. Kommissionen har identifierat trender, utmaningar och möjligheter för EU:s landsbygdsområden. Mot bakgrund av dessa och den process som genomförts presenterar kommissionen en vision om starkare, sammanlänkade, resilienta och välmående landsbygdsområden 2040. Till visionen kopplas tio ambitioner för landsbygdsområdenas utveckling. Dessa föreslås vara gemensamma mål för visionen, se avsnitt 1.2.

I meddelandet föreslås en handlingsplan för landsbygderna som formuleras kring flaggskeppsinitiativ och andra åtgärder inom fyra åtgärdsområden, starkare, sammankopplade, resilienta och välmående. Därtill finns åtgärder för genomförande och förvaltning av handlingsplanen.

Meddelandet föreslår också en landsbygdspakt där offentliga myndigheter och intressenter ska mobiliseras för att tillgodose landsbygdsbefolkningens behov och ambitioner.

Meddelandet är ett första steg för att uppnå en europeisk vision för levande, uppkopplade och hållbara landsbygder. Processen bör slutligen uppfylla målen med den långsiktiga visionen för EU:s landsbygdsområden 2040.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.