Faktapromemoria från Arbetsmarknadsdepartementet

Meddelande om handlingsplan för integration och inkludering för 2021- 2027 2020/21FPM54

Publicerad

Meddelande från Europeiska kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om en handlingsplan för integration och inkludering.

Ladda ner:

Den 24 november presenterade Europeiska kommissionen (kommissionen) en ny handlingsplan för integration och inkludering som ska gälla mellan 2021 och 2027. Den bygger vidare på den handlingsplan för integration av tredjelandsmedborgare som kommissionen presenterade 2016.

Meddelandet om handlingsplanen innehåller en gemensam politisk ram, information om kommissionens åtgärder för att stödja medlemsstaterna att vidareutveckla och stärka sin nationella integrationspolitik samt en uppmaning till medlemsstaterna att i sin tur vidta vissa åtgärder. Handlingsplanen redovisar det politiska, operativa och ekonomiska stöd som kan ges från EU för att stödja dessa insatser.

Handlingsplanen fokuserar på åtgärder inom fyra huvudområden; utbildning, arbetsmarknad, hälsa och boende, samt sektorsövergripande arbete. Av handlingsplanen framgår att medlemsstaterna kan ges stöd att genomföra åtgärderna i handlingsplanen genom EU-fonder. Medlemsstater uppmanas att utnyttja de möjligheter som finns genom olika EU-fonder, framför allt Asyloch migrationsfonden (AMF), Europeiska socialfonden+ (ESF+) och regionala utvecklingsfonden (ERUF), för att bidra till social och ekonomisk sammanhållning.

Integration är i första hand medlemsstaternas ansvar men EU kan bidra med kunskap, erfarenhetsutbyte och stöd i medlemsstaternas arbete med att främja integration.

Regeringen välkomnar handlingsplanen och ser positivt på att kommissionen i handlingsplanen tar ett samlat grepp om hur integrationen av migranter och EU-medborgare med utländsk bakgrund kan förbättras i medlemsstaterna bland annat genom ett ökat kunskaps- och erfarenhetsutbyte, stödåtgärder och utvecklad uppföljning.

Regeringen instämmer på ett övergripande plan i den analys och de åtgärder som kommissionen presenterar i meddelandet.

Sammantaget bedömer regeringen att de frågor och utvecklingsområden som tas upp i handlingsplanen i stort ligger väl i linje med redan pågående eller beslutade insatser i Sverige.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.