"Vi måste avpolitisera svensk energipolitik"

Publicerad

Slaget om olika kraftslag har fått skadliga konsekvenser, skriver energi- och näringsminister Ebba Busch i en debattartikel i Aftonbladet den 19 september 2023.

Det är dags att avpolitisera energipolitiken. Alla borde vara överens om att det svenska elsystemet måste leverera fossilfri el där den behövs, när den behövs och till konkurrenskraftiga priser.

Ditt postnummer ska inte avgöra din tillgång till el. Det har inte varit så de senaste åren. Men hit måste vi och målet når vi tillsammans.

Regeringen träffar den 20 september riksdagens samtliga partier till ett samtal om det svenska elsystemet. På plats finns även representanter från industrin och akademin.

Svensk energipolitik har för länge varit ett slagfält om kraftslagen. Politiska övertygelser i stället för fysikens lagar har fått styra inriktningen. Detta har fått direkt skadliga konsekvenser för vårt land.

Enskilda människor har tvingats till drastiska besparingsåtgärder i sina desperata försök att hantera elräkningarna. Små företag och stora industrier har blivit lidande när elbristen stoppat en planerad expansion eller hindrat nyetableringar.

Förra året visade en kartläggning av Sveriges radio att minst 24 kommuner har gått miste om nya företagsetableringar på grund av begränsningar i elnätet.

Sverige har byggt ut elsystemet de senaste tio åren med 10 000 megawatt mer elproduktion installerat i elsystemet. Det motsvarar nästan sju Oskarshamns 3-kärnkraftsreaktorer. Därtill har vi mer elnät än någonsin.

Paradoxalt nog har Sverige under denna period haft successivt minskad överföringskapacitet i elsystemet, försämrad effektbalans och högre elpriser.

Förklaringen är att elproduktion som tillkommit är väderberoende och planerbar kärnkraft och värmekraft har samtidigt lagts ned. Detta visar att svensk energipolitik måste utgå ifrån elsystemets behov.

Den 31 augusti träffade regeringen representanter från alla delar av vårt fysiska elsystem som gav ett tydligt medskick: Politisk enighet och stabilitet är avgörande för att Sverige ska lyckas med att bygga ut och expandera landets energisystem.

Ett kommunalt energibolag påpekade att det är dags att ta svensk samverkan till en helt ny nivå. Som energi- och näringsminister är jag övertygad om att det är möjligt.

Ett första steg i den här riktningen är det möte som regeringen nu ordnar med övriga riksdagspartier.

Min förhoppning är att alla politiska partier ska komma med konstruktiva förslag på hur vi kan få såväl högre leveranssäkerhet som bättre planering för att möta det ökade elbehovet och behovet av fossilfri el.

De här mötena bidrar till framtagandet av den energipolitiska inriktningspropositionen som regeringen har för avsikt att lägga fram i december.

Samtidigt har den här regeringen accelererat arbetet för att korta anslutningstiderna till elnätet, få en effektivare hantering av förfrågningar om anslutning och förenkla samt förkorta miljötillstånd. Kortare ledtider som snabbare processer är målet.

Vår energipolitik har gett resultat, ett flertal förstudier om ny kärnkraft är på gång, till exempel etablering av SMR-reaktorer hos Studsvik i Nyköping. Alltså ny fossilfri kraftproduktion med rätt egenskaper på rätt plats.

Det svenska elsystemet är viktigt för familjer och företag. Det är avgörande för vårt lands välfärd och bestämmer Sveriges konkurrenskraft som industriland. Dessutom är det elsystemets utformning som ger förutsättningarna för Sverige ska kunna uppnå klimatmålen.

Politiska förutsättningarna behöver komma på plats för att bygga Sveriges elsystem på fysikens lagar. Så bygger vi Sverige starkt. Vi behöver jobba målmedvetet för att stärka elsystemet snarare än att försvaga det.

Jag hoppas att det kan göras över de politiska blockgränserna. Alla goda krafter behövs.

Ebba Busch, energi- och näringsminister