Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Det är allas plikt att stå upp mot antisemitism

Publicerad

Hatet mot judar är ett gift i vårt samhälle. Antisemitiska hatbrott och incidenter blir vanligare, både i Sverige och i övriga världen. Det är skrämmande och kräver att vi agerar. Varje form av rasism ska bekämpas.

Förintelsen är den yttersta konsekvensen av hatet mot judarna. Vi har en plikt att säkerställa att vittnesmålen om folkmorden som nazisterna och deras allierade gjorde sig skyldiga till aldrig går förlorade.

Om precis en månad samlas representanter från åttio länder och internationella organisationer i Sverige för att delta vid Remember ReAct – Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism, som regeringen tagit initiativ till.

Grunden för arbetet med hågkomst och mot antisemitism finns sedan tidigare, bland annat i Stockholmsdeklarationen från år 2000.

Nu behövs konkreta åtaganden. Ledarna för de länder, organisationer och företag som bjudits in har uppmanats att presentera sådana i Malmö. Regeringen har avsatt 95 miljoner kronor i budgetpropositionen 2022 för det Sverige åtar sig.

Sverige kommer att göra följande åtaganden:

Bevara och föra vidare minnet av Förintelsen.

  • Den 1 juli 2022 ska Sveriges museum om Förintelsen ta emot sina första besökare.

Främja utbildning och forskning om Förintelsen och antisemitism och andra former av rasism.

  • Skolverket ges resurser för och uppdrag att i samarbete med Forum för levande historia arbeta med demokratistärkande insatser i skolan, folkbildningen och inom annan utbildning för vuxna med syfte att motverka antisemitism och andra former av rasism.
  • Regeringen föreslår att 12 miljoner kronor per år i forskningsmedel ska fördelas av Vetenskapsrådet till och med 2026. Utifrån Vetenskapsrådets kartläggning av svensk forskning om Förintelsen och antisemitism, som inkluderar bland annat folkmordet på romer och antiziganism, ska Vetenskapsrådet lämna rekommendationer till regeringen om hur de nya forskningsmedlen ska fördelas.

Bekämpa rasism – online och offline.

  • Skräddarsydda åtgärdsprogram mot antisemitism, antiziganism, islamofobi, afrofobi och rasism mot samer ska tas fram. 
  • Polismyndigheten ges i uppdrag att fortsatt utveckla och förbättra arbetet för att bekämpa hatbrott och andra brott som hotar demokratin.
  • Totalförsvarets forskningsinstitut får i permanent uppdrag att genomföra kartläggningar av rasistiska uttryck i digitala miljöer och analysera de våldsbejakande extremistiska budskap som sprids.
  • Organiserad rasism och stöd åt organiserad rasism ska kriminaliseras. En parlamentarisk kommitté som förutsättningslöst ska undersöka möjligheterna till en tydligare kriminalisering av förnekelse av Förintelsen ska tillsättas.

Främja judiskt liv, stärka arbetet för romsk inkludering och förstärka det civila samhällets säkerhet.

  • En utredning om främjande av judiskt liv i Sverige ska tillsättas och strategin för romsk inkludering förstärks och ges permanent finansiering. Språkcentrum för Jiddisch och Romani chib ska inrättas.
  • Statsbidraget för säkerhetshöjande åtgärder till organisationer inom det civila samhället, bland annat trossamfund, förstärks kraftigt.

Hatet mot judar finns i vår historia, i högerextrema grupper, i delar av vänstern och i islamistiska miljöer. Vi ser antisemitism hos vuxna och barn som flytt till Sverige från länder där judehat präglar skolundervisning och statlig propaganda. Vi ser konspirationsteorier i sociala medier och hur minnet av Förintelsen förvanskas och exploateras för politiska ändamål.

Antisemitism går hand i hand med antiziganism och andra former av rasism. Alla dessa uttryck för hat hotar det öppna samhället och principen om alla människors lika värde. Vi står inte tysta och passiva inför det hotet.

Malmö och Skåne har en speciell historia kopplad till Förintelsen. Judar som flydde över Öresund under andra världskriget kom hit. Det var här Folke Bernadottes vita bussar med överlevande från koncentrationslägren togs emot.

I dag är Malmö hem för många religioner och kulturer. Precis som i andra städer finns här antisemitism. Men det är inte antisemitismen som utmärker Malmö, utan modet och viljan att bekämpa den och andra former av rasism.

Genom att minnas de som mördades i Förintelsen, vad de hette och det vi vet om deras liv, gör vi motstånd mot hatet.

Vi lyssnar till dem som överlevde. Vi bygger institutioner för att försvara minnet. Och vi lovar varandra att aldrig bli avtrubbade och acceptera antisemitism och rasism som något normalt.

Var och en av oss har ett ansvar för att markera mot hat och rasism. Gör din plikt. Bidra med din del. Stå på rätt sida av historien.

Stefan Löfven, statsminister (S)
Märta Stenevi, jämställdhets- och bostadsminister (MP)
Anna Ekström, utbildningsminister (S)
Amanda Lind, kultur- och demokratiminister (MP)  

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.