Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Debattartikel från Arbetsmarknadsdepartementet

Debattartikel om kommunernas medverkan i utförandet av den statliga arbetsmarknadspolitiken

Publicerad

Debattartikel av arbetsmarknadsminister Eva Nordmark i Dagens samhälle den 26 maj.

Kommunerna spelar en viktig roll i arbetsmarknadspolitiken. Kommuners förutsättningar att ingå olika typer av samarbeten med Arbetsförmedlingen måste förbättras. Inte minst för att få långtidsarbetslösa i arbete. Vi avser därför förbättra förutsättningarna för kommuner att ingå olika typer av samarbeten med Arbetsförmedlingen. Kommunerna bör dock inte regelmässigt konkurrera på samma marknad som privata eller idéburna matchningsaktörer.

Coronapandemin har fått stora konsekvenser för jobben. Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet har tagit snabba beslut i bred politisk enighet för att rädda jobb och företag samt för att säkra stöd och ekonomisk trygghet för människor som blir av med jobbet.

Arbetsförmedlingen har tillförts medel för att möta en ökande arbetslöshet, säkerställa likvärdig service och lokal närvaro i hela landet och se till att fler arbetssökande möter effektiva externa förmedlare med tydliga resultatkrav. Myndigheten ska också säkerställa samverkan med kommunerna och andra aktörer.

Nu pågår arbete med att ta fram det regelverk för reformeringen av Arbetsförmedlingen som ska finnas på plats 2022. Arbetsförmedlingen förbereder reformen bland annat genom en försöksverksamhet med upphandlade matchningstjänster som nu utökas till hela landet. I det arbetet är vi överens om att kommuner har en viktig roll att spela i arbetsmarknadspolitiken och att deras insatser ska tas tillvara. Vi kommer därför förbättra förutsättningarna för kommuner att medverka i utförandet av den statliga arbetsmarknadspolitiken.

Reformeringen av Arbetsförmedlingen innebär att fristående förmedlare ska matcha och rusta arbetssökande för lediga jobb. Som en del av detta arbete tillsatte regeringen förra året en utredning om de juridiska förutsättningarna för kommuner att tillhandahålla insatser för arbetssökande, på uppdrag av och med ersättning från Arbetsförmedlingen. Utredaren landade i att det inte finns rättsliga hinder mot att kommuner fungerar som leverantörer åt Arbetsförmedlingen och lämnade förslag för att förbättra förutsättningarna för kommunernas medverkan, dels i form av samarbetslösningar, dels genom deltagande i Arbetsförmedlingens upphandlingar.

Vi kommer förbättra förutsättningarna för kommuner att ingå olika typer av samarbeten med Arbetsförmedlingen. Sådana samarbetslösningar kan grunda sig i överenskommelser som också omfattar statlig finansiering av kommunernas insatser. En utgångspunkt är att ansvarsfördelningen mellan staten och kommunerna är oförändrad. Kommuners medverkan i dessa samarbetslösningar ska vara frivillig. Det är viktigt att kommuner som idag arbetar i samarbetsprojekt kring långtidsarbetslösa, eller vill göra detta, kan fortsätta göra det. Kommuner ska dessutom ha möjlighet att gå in med matchningsinsatser i det fall det under en tid fortfarande inte finns tillräckligt med fristående förmedlare av arbete.

Samtidigt har vi landat i att inte ytterligare underlätta för kommuner att delta i Arbetsförmedlingens upphandlingar i konkurrens med fristående aktörer. Det är viktigt att särskilja de olika roller kommuner, Arbetsförmedlingen och de fristående förmedlarna har.

Vi kommer att tydliggöra Arbetsförmedlingens ansvar för att förbättra samverkan med kommunerna när myndigheten reformerats. Detta inte minst för att se till att personer med funktionsnedsättning eller som är språksvaga har möjlighet att få stöd på ett likvärdigt sätt.

Arbetsmarknadspolitiken ska fungera i hela landet, och det är ett statligt ansvar att garantera detta. Fristående aktörer, både kommersiella och idéburna, ska matcha och rusta arbetssökande för de lediga jobben. Men med sin närhet till medborgarna och kännedom om det lokala näringslivet kan kommuner komplettera övriga arbetsmarknadspolitiska insatser, särskilt för arbetslösa som står längre från arbetsmarknaden och behöver ta steg för att successivt närma sig den.

Många kommuner har byggt upp verksamheter som framgångsrikt kan komplettera den statliga arbetsmarknadspolitiken och bidra till kedjor av insatser med individen i centrum. Sådana samarbetslösningar med kommuner ska främjas även av den reformerade myndigheten.

Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister (S)

Martin Ådahl, arbetsmarknadspolitisk talesperson (C)

Malin Danielsson, ledamot i Arbetsmarknadsutskottet (L)

Leila Ali Elmi, arbetsmarknadspolitisk talesperson (MP)