Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Debattartikel från Utrikesdepartementet

Gemensam debattartikel av 18 utrikesministrar om kampen för att de som begått brott i Syrien inte ska gå ostraffade

Publicerad

Publicerad 31 mars 2021.

Det är nu tio år sedan som miljontals syrier gick ut på gatorna i Dara, Aleppo och Damaskus och krävde demokrati och respekt för sina grundläggande fri- och rättigheter. Regimens brutala bemötande blev startskottet till ett rent kriminellt agerande och en av de värsta humanitära kriserna sedan andra världskriget som under ett decennium har resulterat i att fler än 400 000 människor har dött och oräkneliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna har begåtts.

Mer än halva den syriska befolkningen har tvingats lämna sina hem, och fler än 6 miljoner människor har tvingats fly sitt hemland för att undkomma regimens grymheter. Tiotusentals har blivit tvångsbortförda och deras familjer vet inget om vad som hänt dem eller var de finns.

Den syriska regimen har upprepade gånger använt kemiska vapen mot den egna befolkningen, något som FN och OPCW (Organisationen för förbud mot kemiska vapen) konstaterat står bortom allt tvivel. Regimen har konsekvent vägrat att lämna redogörelser till internationella utredningsinsatser, men de som överlevt regimens attacker vittnar om vad de sett och utsatts för.

Vi kommer inte att stå tysta inför de grymheter som har ägt rum i Syrien, för vilka regimen och dess utländska understödjare bär huvudansvaret. Flera av dessa brott, inbegripet de som har begåtts av Daesh och andra väpnade grupper, kan utgöra krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten. Det är allas skyldighet att bekämpa straffrihet, kräva att ansvar utkrävs för de brott som begåtts i Syrien, oavsett av vem, och att kämpa för att förövarna inte ska gå ostraffade.

Detta handlar om rättvisa för offren. Med tanke på brottens allvar fortsätter vi att kräva att Internationella brottmålsdomstolen ska ges tillåtelse att utreda misstänkta brott begångna i Syrien och åtala förövarna. För att motverka planerna från de som blockerar att säkerhetsrådet hänskjuter frågan till den Internationella brottmålsdomstolen arbetar vi för att se till att fakta dokumenteras till dess att behörig domstol kan pröva dem. Därför stödde vi inrättandet av den internationella, opartiska och oberoende mekanismen (IIIM) som samlar in och bevarar bevis i Syrien för framtida utredningar. De här insatserna är grundläggande för vad vi vill åstadkomma. Vi stödjer även det arbete som utförs av FN:s oberoende internationella under­söknings­kommission som dokumenterar kränkningar av de mänskliga rättigheterna under Syrienkonflikten.

Det är helt avgörande att dessa kränkningar, som är så grundligt dokumenterade, omedelbart upphör. Vi är även fast beslutna om att se till att alla internationella normer efterlevs till skydd för alla syriers rättigheter, vilket det nederländska initiativet om att ställa Syrien till svars för brott mot FN:s konvention mot tortyr är ett tydligt exempel på. Nationella rättsliga myn­dig­heter spelar en viktig roll i detta sammanhang, och i flera länder har rättsliga förfaranden redan inletts. Åtal har väckts och domar har redan meddelats i flera av våra länder. Redan 2016 väcktes åtal i Sverige för grova brott som begåtts i Syrien. Förra månaden meddelade en domstol i Koblenz i Tyskland en historisk första dom mot en före detta anställd vid den syriska underrättelsetjänsten för medverkan till brott mot mänskligheten. Rättsliga förfaranden pågår även i Frankrike och nyligen gjordes en anmälan i Paris avseende de attacker med kemiska vapen som den syriska regimen har gjort sig skyldig till mot den egna befolkningen.

EU har antagit riktade sanktioner mot personer och enheter som har nära samröre med den regim som ligger bakom förtrycket av den syriska befolkningen. Vi avvisar regimens påstående om att dessa sanktioner är orsaken till den syriska befolkningens lidande. Det är regimens flagranta misskötsel och vanstyre av ekonomin som har skapat den ekonomiska kris som syrierna nu står inför.

I dagsläget behöver vi även få till stånd lösningar på den tragiska situationen för frihetsberövade och de fler än 100 000 personer som försvunnit. FN måste ägna all den kraft som krävs för att uppnå konkreta resultat, först och främst från den syriska regimens sida.

Att kämpa för att de skyldiga inte ska gå ostraffade är inte bara en principfråga, det är också en absolut moralisk och politisk nödvändighet, och en fråga om internationell säkerhet. Användningen av kemiska vapen utgör under alla omständigheter ett hot mot internationell fred och säkerhet. Vid kemiska attacker har vi mobiliserat alla de expertinstitutioner som slår vakt om förbudet mot kemiska vapen. Expertgrupper från OPCW har genomfört fullständigt oberoende utredningar. För att fullborda detta omfattande arbete lanserade vi det internationella partnerskapet mot straffrihet för användning av kemiska vapen som nu samlar 40 stater och EU. Initiativet har gjort det möjligt att fördöma de som är inblandade i utvecklingen eller användningen av kemiska vapen. Vi kommer att fortsätta till dess att de har straffats för sina brott.

Slutligen: kampen mot straffrihet är en förutsättning för att återuppbygga en varaktig fred i Syrien. Utan ett fullständigt och verifierbart slut på brott mot och kränkningar av de mänskliga rättigheterna finns inget hopp om framtiden för Syriens befolkning. Utan ansvarsutkrävande för de brott som har begåtts kommer Syrien inte att kunna försonas med sitt förflutna.

Vi lovordar de heroiska insatserna från människorättsförsvarare, personal från icke-statliga organisationer och det civila samhället som riskerar sina liv för att lyfta fram sanningen om de brott som begåtts i Syrien. Där det är möjligt erbjuder vi dem skydd, och våra brottsbekämpande och rättsliga myndigheter arbetar aktivt för att lagföra dem som är ansvariga för allvarliga brott.

De grymheter som präglat detta decennium måste föras fram i ljuset. Rättvisa för offren är nödvändigt för att återuppbygga ett stabilt och fredligt Syrien, med en trovärdig och hållbar politisk lösning som grund, i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 2254.

Våra länder är fast beslutna att se till att de som gjort sig skyldiga till krigsförbrytelser och tortyr inte ska gå ostraffade. Deras brott kommer inte att segra över den syriska befolkningens strävan efter värdighet och rättvisa.

 

Artikeln har undertecknats av utrikesministrarna i Sverige, Belgien, Bulgarien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Slovenien och Österrike.