Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Agenda 2030 visar vägen till en hållbar värld!

Publicerad

Debattartikel av civilminister Ardalan Shekarabi och minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin.

Hösten 2015 enades världen om en gemensam plan för framtiden. Världens stats- och regeringschefer antog Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling. Sedan dess är agendan vägledande för såväl beslut inom FN som för alla nationer på vårt jordklot.

Bakom beslutet ligger insikten om att vi idag är den första generationen som kan utrota fattigdomen, och sannolikt den sista som kan stoppa klimatförändringarna. Det finns också bred uppslutning om att ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet är beroende av varandra. Det finns ingen möjlighet att rädda klimatet till priset av ökad ojämlikhet och växande sociala spänningar. Och det finns inga jobb på en död planet.

Nu tar vi nästa steg för hållbar utveckling!
Omställningen till ett hållbart samhälle pågår med full kraft. Arbetet med att genomföra Agenda 2030 bygger nya broar mellan parter som tidigare inte samverkat, ofta med forskningen som enande länk. Vi är imponerade över den målmedvetenhet som stora delar av det svenska näringslivet lägger ner på att delta i omställningsarbetet. Civilsamhället bidrar som pådrivare men också med egna insatser.

Allt fler kommuner väver in Agenda 2030 som en integrerad del av styrning och utveckling av partnerskap och de statliga myndigheterna går i spetsen för samverkan över traditionella sektorsgränser. På det internationella området driver Sverige utvecklingen framåt. Genom en ny strategi för kapacitetsutveckling, partnerskap och metoder inom utvecklingssamarbetet möjliggörs samarbeten mellan myndigheter, näringsliv, civilsamhället och akademi i det arbetet. Regeringens "Handlingsplan Agenda 2030" visar vägen framåt under de närmaste åren. Vi vill stärka samarbetet mellan olika samhällssektorer och därmed genomförandekraften i den hållbara omställningen.

Agenda 2030 samlar vår tids viktigaste utmaningar
Arbetet med att genomföra Agenda 2030 samlar merparten av vår tids viktigaste utmaningar. Regeringens ambition är att Sverige ska vara ledande i genomförandet av agendan. Det ställer stora krav på brett engagemang, aktivt ledarskap inom bland annat politik, näringsliv och civilsamhälle samt en tydlig vilja att gemensamt verka för ett hållbart samhälle. Vi måste alla hjälpas åt att tillgodose våra behov idag på ett sådant sätt att vi inte riskerar kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.

Genomförandet av Agenda 2030 innebär en successiv omställning av Sverige som modern och hållbar välfärdsstat, på hemmaplan och som en del av det globala systemet. Sverige ska transformeras till världens första fossilfria välfärdsland, vara en internationell förebild när det gäller ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet och bedriva en politik som konsekvent tar hänsyn till fattiga människors perspektiv och mänskliga rättigheter.

Regeringens politik inriktas på hållbar utveckling
I handlingsplanen lyfter vi fram centrala delar av regeringens politik för hållbar utveckling som kommer att få stor effekt under de kommande åren. Det handlar bland annat om ett klimatpolitiskt ramverk, med bl.a. målet att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären år 2045, en strategi för hållbar konsumtion, en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, en ny inriktning för funktionshinderspolitiken som utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, en strategi för smart industri, som syftar till att stärka industrins konkurrenskraft, en reviderad ägarpolicy för de statligt ägda bolagen, viken gör Agenda 2030 vägledande för bolagens arbete, ett policyramverk för internationellt utvecklings-samarbete och humanitärt bistånd som tar avstamp i Agenda 2030, en nationell strategi för arbetet med mänskliga rättigheter, en handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter samt ett budgetarbete som lyfter fram hållbar utveckling, bl.a. i form av välståndsindikatorer, jämställdhetsbudgetering och en särskild klimatbilaga.

Listan kan göras ännu längre. Hållbarhet ska genomsyra hela regeringens politik. Alla statsråd medverkar också i genomförandet av Agenda 2030 inom sina ansvarsområden och arbetet integreras i ordinarie processer inom regeringskansliet samt på de statliga myndigheterna.

Sverige ligger långt fram, men vi har också stora utmaningar
De bedömningar som FN redovisar visar att Sverige ligger i täten när det gäller att uppnå målen i Agenda 2030. Den svenska modellen står stark. Vi vet värdet av nära samverkan för att nå gemensamt uppsatta mål. Det ska vi ta vara på, lokalt, nationellt och internationellt.

Vi har stora utmaningar framför oss. Det krävs fortsatta krafttag för att bekämpa miljöproblemen och lösa klimatfrågan, både på hemmaplan och globalt. Och vi måste med full kraft bekämpa växande skillnader när det gäller folkhälsa, utbildning och inkomster, också i vårt eget land. Vi måste sluta klyftor och utjämna skillnader i förutsättningar mellan människor.

Agenda 2030 handlar också om att arbeta på nya sätt. I handlingsplanen lyfter regeringen fram sex områden där det krävs mer gemensamma insatser över traditionella sektorsgränser. Det handlar om insatser för att uppnå jämlikhet och jämställdhet, om målmedvetet arbete med hållbara samhällen, om succesiv övergång till en samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi, om ett starkt näringsliv med hållbart företagande, om en hållbar och hälsosam livsmedelskedja och inte minst om behovet av kunskap och innovation. Forskning som främjar hållbar utveckling lyfts fram som centralt för det fortsatta arbetet.

Genom Agenda 2030 förnyas det svenska samhällsarbetet. Agendan ger förändringskraft, engagerar nya generationer och stimulerar till nya samarbeten och initiativ. Den utgör en tydlig kompass för hållbarhetsarbetet och ett ramverk som är gemensamt för hela världen. Den erbjuder ett språk och en referensram, som kan förena individer, det lilla och det stora företaget, myndigheten och spetsforskningen över gränser och mellan samhällen. Agendan lyfter fram det långsiktiga perspektivet, liksom barns och ungas perspektiv, och ger nästa generation inflytande över dagens beslut.

Vi tänker globalt och agerar lokalt!
En stor del av arbetet med Agenda 2030 sker i kommuner och landsting. Här finns närheten till medborgarna och ett stort engagemang. Det starka lokala självstyret, ett signum för vårt land, ger goda förutsättningar att hitta lösningar som balanserar ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Nyckeln till framgång är att det finns en bred delaktighet i omställningen. Regeringen välkomnar olika typer av innovativa partnerskap och understryker näringslivets, civilsamhällets och forskarsamhällets centrala roll i arbetet. Vi vill gärna se fler idéburna-offentliga partnerskap (IOP) och regeringen har i anslutning till handlingsplanen tagit direktiv till en ny statlig utredning som ska skapa bättre förutsättningar för detta.

Nu skärper vi statens insatser för att genomföra Agenda 2030!
Våra statliga myndigheter gör stora insatser för att uppnå hållbar utveckling. Många av dessa samlas i ett nätverk för att gå före, lära av varandra och utveckla nya former för samverkan. Regeringen välkomnar detta samarbete, och tar nu sex konkreta initiativ som ska öka kraften i genomförandet:

  • Ett nationellt uppföljningssystem för genomförandet av Agenda 2030 ska byggas upp. Statistiska Centralbyrån får i uppdrag att samordna utveckling och produktion av statistiken samt, i samarbete med bland annat Agenda 2030-delegationen, göra den allmänt tillgänglig.
  • Myndigheternas arbete med hållbarhetsredovisningar ska utvecklas, så att alla tre aspekterna (ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet) beaktas. Ekonomistyrningsverket får i uppdrag att utreda behovet av ytterligare krav på myndigheterna.
  • Ny nationell indikator för Politiken för global utveckling (PGU) ska tas fram för att bättre följa upp hur väl beslut inom samtliga politikområden i Sverige bidrar till en rättvis och hållbar global utveckling.
  • Myndigheternas arbete med det nationella genomförandet av Agenda 2030 ska samlat analyseras och följas upp. Statskontoret får detta uppdrag.
  • Det lokala genomförandet ska underlättas genom frivilliga nyckeltal för kommuner och landsting. Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) ska svara för detta.
  • Regeringen vill se fler idéburna-offentliga partnerskap (IOP) och uppmuntra även statliga myndigheter att ingå i sådana. En ny statlig utredning får i uppdrag att ta fram riktlinjer, kriterier eller andra tillämpbara instrument för detta.

I dagens geopolitiska miljö är behovet av framtidstro viktigt. Med hårdnande politiskt klimat och oförsonlighet växer rädslan för det okända och fientligheten mot det annorlunda. Det utgör ingen bra grund för innovationer och framsteg. Det riskerar att drabba vår utveckling och därmed vår gemensamma framtid. Det faktum att alla länders stater enats och nu gemensamt jobbar med en progressiv framtidsagenda för hållbar utveckling väcker hopp i en tid som annars riskerar att kvävas av växande nationalism och ökade motsättningar. Agenda 2030 sätter fingret på vår viktigaste uppgift i denna tid – att få oss att längta till framtiden!

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.