Artikel från Socialdepartementet

Reformer inom Socialdepartementets områden – Budgeten 2024

Publicerad

Regeringen ger i budgetpropositionen för 2024 en rad förslag inom Socialdepartementets områden. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Illustration: Regeringskansliet

Civila samhället och idrott

Regeringen vill satsa 100 miljoner per år på civilsamhället

Det civila samhällets bidrag till samhällslivet och människor i utsatta situationer är omistligt. Regeringen föreslår därför att 100 miljoner kronor tillförs årligen, där huvuddelen av medlen går till att stärka det civila samhällets möjligheter för att ge stöd till utsatta.

Pressmeddelande: Regeringen vill satsa 100 miljoner per år på civilsamhället

Regeringen vill främja mer innovativa och kunskapsbaserade folkhälsoinsatser

Regeringen föreslår att 10 miljoner kronor per år avsätts under 2024–2026 för att stimulera mer innovativa investeringsmodeller för sociala investeringar, såsom sociala utfallskontrakt.

Pressmeddelande: Regeringen vill främja mer innovativa och kunskapsbaserade folkhälsoinsatser

Ökade resurser till Spelinspektionen och Finansinspektionen

Spelmarknaden ska inte kunna missbrukas för kriminell verksamhet. Regeringen föreslår därför en ökning av Spelinspektionens anslag i budgetpropositionen för 2024 med 10,8 miljoner kronor för att förstärka tillsynen över spelmarknaden och utöka arbetet mot olaglig spelverksamhet och matchfixning. För att detta ska ske så effektivt som möjligt behöver Spelinspektionen utöka samarbetet med Finansinspektionen.

Pressmeddelande: Ökade resurser till Spelinspektionen och Finansinspektionen

Höjt statsbidrag för säkerhet till organisationer och trossamfund

Regeringen föreslår att statsbidraget för säkerhetshöjande åtgärder till organisationer inom det civila samhället höjs med 30 miljoner kronor till 74 miljoner kronor årligen. Regeringens ambition är att göra statsbidraget mer känt och att de organisationer som har det största behoven också är de som ska få del av medlen.

Pressmeddelande: Höjt statsbidrag för säkerhet till organisationer och trossamfund

 

Folkhälsa

Regeringen säkerställer tillgången av vaccin mot covid-19

Regeringen avsätter 792 miljoner kronor för att säkerställa tillgången på vaccin mot covid-19 under 2024. För 2025 beräknas 429 miljoner kronor.

Pressmeddelande: Regeringen säkerställer tillgången av vaccin mot covid-19

Förstärkta satsningar för att främja psykisk hälsa

I budgetpropositionen för 2024 föreslår regeringen förstärkning av pågående satsningar för att främja psykisk hälsa. Förslaget innebär en satsning på ytterligare 100 miljoner kronor 2024 och ytterligare ca 1,6 miljarder kronor per år under 2025 respektive 2026 i syfte att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och suicid och skapa förutsättningar för en god och tillgänglig vård och omsorg för personer med psykisk ohälsa. Tillsammans med sedan tidigare aviserade anslag innebär detta att över 2,2 miljarder kronor per år avsätts inom området under perioden 2024 - 2026.

Pressmeddelande: Förstärkta satsningar för att främja psykisk hälsa

 

Sjukvård

Ett nytt sektorsbidrag och ökade prestationsbundna bidrag ska stärka hälso- och sjukvården i hela landet

Regeringen föreslår ett sektorsbidrag om 3 miljarder under 2024 med syfte att stärka möjligheterna för hälso- och sjukvården att bedriva en god och patientsäker hälso- och sjukvård. Utöver det avser regeringen att öka de tidigare aviserade prestationsbundna bidragen till regionerna om 2 miljarder per år 2023–2025 med 1,5 miljarder kronor under 2025. Utöver det föreslås 43 miljoner i ökat stöd till utvecklingen mot en nära och tillgänglig vård med fokus på primärvården samt en dubblering av satsningen mot cancer.

Pressmeddelande: Ett nytt sektorsbidrag och ökade prestationsbundna bidrag ska stärka hälso- och sjukvården i hela landet

Regeringen satsar på en nationell digital infrastruktur för hälso- och sjukvården

En nationell digital infrastruktur för hälso- och sjukvården där staten tar ett större ansvar ska genomföras. Syftet är att förbättra kvaliteten och patientsäkerheten i vården samt att på sikt minska den administrativa bördan för hälso- och sjukvårdens medarbetare. Regeringen föreslår därför i budgetpropositionen att 77 miljoner kronor avsätts för detta ändamål under 2024.

Pressmeddelande: Regeringen satsar på en nationell digital infrastruktur för hälso- och sjukvården

Regeringen dubblerar satsning mot cancer och barncancer till och med 2026

Regeringen föreslår ytterligare 500 miljoner kronor per år 2024 - 2026 för att höja ambitionerna inom cancer- och barncancervården och för att uppdatera Sveriges cancerstrategi. Satsningen innebär en knapp fördubbling av medel som tidigare avsatts för att motverka den utveckling som snart kan innebära att cancer är den vanligaste dödsorsaken i Sverige.

Pressmeddelande: Regeringen dubblerar satsning mot cancer och barncancer till och med 2026

 

Socialförsäkringar

Förslag om förlängning av tilläggsbidrag för ekonomiskt utsatta barnfamiljer som har bostadsbidrag

Med anledning av den fortsatt höga inflationen föreslås i budgetpropositionen för 2024 att den tillfälliga höjningen av bostadsbidraget förlängs ytterligare sex månader till och med den 30 juni 2024. 

Pressmeddelande: Förslag om förlängning av tilläggsbidrag för ekonomiskt utsatta barnfamiljer som har bostadsbidrag

Regeringen föreslår en moderniserad föräldraförsäkring

Regeringen vill öka flexibiliteten i föräldrapenningen och ge föräldrar mer valfrihet för att underlätta livspusslet. I budgetpropositionen för 2024 föreslås förändringar av föräldraförsäkringen, bland annat en fördubbling av antalet dubbeldagar, att dubbeldagarna kan användas fram till att barnet är 15 månader och möjligheten att överlåta föräldrapenning till en närstående.

Pressmeddelande: Regeringen föreslår en moderniserad föräldraförsäkring

Ersättning för höga sjuklönekostnader fasas ut

Regeringen anser att ersättningen för höga sjuklönekostnader är en problematisk förmån av flera skäl. Bland annat utgör de relativt sett höga ersättningsnivåerna som gäller för mindre arbetsgivare minskade drivkrafter att förebygga sjukfrånvaro på arbetsplatser och vidta åtgärder för att sjukskrivna anställda ska kunna återgå i arbete.

Pressmeddelande: Ersättning för höga sjuklönekostnader fasas ut

 

Socialtjänst

Omfattande satsning på Statens institutionsstyrelse (SiS)

Regeringen ser stora behov av att satsa på stärkt trygghet, säkerhet och kapacitet vid SiS. Därför föreslår regeringen nu i budgetpropositionen att anslaget till myndigheten ökas med 145 miljoner kronor 2024, 153 miljoner kronor 2025 och 156 miljoner kronor 2026.

Pressmeddelande: Omfattande satsning på Statens institutionsstyrelse (SiS)

Regeringen föreslår en reform av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU

Alla barn har rätt till en trygg och ljus framtid. Barns rättigheter rätt och principen om barnets bästa är prioriterade frågor för regeringen. Ambitionen är att åstadkomma ett paradigmskifte för att barnets rättigheter ska få bättre genomslag i tvångsvårdslagstiftningen för barn och unga. Regeringen föreslår därför i budgetpropositionen en reform av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Från och med år 2025 avser regeringen avsätta 38 miljoner kronor årligen för att genomföra reformen.

Pressmeddelande: Regeringen föreslår en reform av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU

Regeringen banar väg för ny socialtjänstlag

För att socialtjänsten ska kunna möta nutida samhällsutmaningar med träffsäkra insatser och en effektiv resursanvändning behöver socialtjänstlagen och socialtjänsten reformeras. Nu föreslår regeringen omfattande satsningar i budgetpropositionen för 2024 för att möjliggöra reformen.

Pressmeddelande: Regeringen banar väg för ny socialtjänstlag

 

Äldreomsorg

Regeringen föreslår fortsatt satsning på kompetenshöjning inom äldreomsorgen

Kompetensförsörjningen är en av de största utmaningarna inom äldreomsorgen. Äldreomsorgens viktigaste resurs är personalen och avgörande är att den har rätt kompetens för sina arbetsuppgifter. Därför föreslår regeringen i budgeten för 2024 att 1,7 miljarder kronor avsätts för att fortsätta med den påbörjade kompetenssatsningen för personal inom kommunalt finansierad äldreomsorg. Regeringen beräknar även avsätta motsvarande belopp 2025 och 2026.

Pressmeddelande: Regeringen föreslår fortsatt satsning på kompetenshöjning inom äldreomsorgen

 

 

 

Mer om statens budget

Den 20 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten för 2023 till riksdagen.