Artikel från Finansdepartementet

Finansmarknadsministern talade om det aktuella läget på finansmarknaden och om betydelsen av fintech-bolag inom den finansiella sektorn

Publicerad

Idag onsdag den 15 mars talade finansmarknadsminister Niklas Wykman om den senaste tidens oro på finansmarknaden och om betydelsen av finansiell innovation på Swedish Fintech Associations årsmöte.

Den senaste tidens utveckling i den amerikanska banksektorn

Finansmarknadsminister Niklas Wykman inledde med att tala om den senaste utvecklingen i USA, där några nischaktörer som bland annat inriktat sig på techbolag hamnat i problem.

Han konstaterade att händelserna delvis har sin grund i förändringen i ränteläget i USA och omvärlden. Hög inflation har gjort att centralbanker snabbt höjt sina styrräntor och marknadsräntorna har stigit på bred front. Det handlar i mångt och mycket om en anpassning, efter en lång period med exceptionellt låga räntor. En konsekvens av högre räntor är att priset på statsobligationer har sjunkit, vilket skapat problem för några amerikanska nischbanker.

Finansmarknadsministern berörde den bank som fått mest uppmärksamhet, Silicon Valley Bank (SVB). De stigande räntorna ledde till att SVB gjorde förluster på ett stort obligationsinnehav, samtidigt som kostnaden för inlåningen ökade. En misslyckad nyemission för att täcka upp för realiserade förluster från försäljningen av obligationer ledde till en förtroendekris och en uttagsanstormning från kunderna. En stor andel, omkring 90 procent, av SVB:s insättningar var så stora att de inte omfattades av insättningsgarantin.

Krisen drabbade även några andra amerikanska nischbanker, bland andra Signature Bank. Denna bank visade sig också sårbar. Signature Bank hade exponeringar mot kryptotillgångar och techbolag, samt en hög andel icke-garanterade insättningar.

Finansmarknadsministern noterade att problemen som drabbade både SVB och Signature Bank illustrerar att bankverksamhet bygger på förtroende. Om förtroendet skadas allvarligt så kan insättarna ta ut sina pengar och banken drabbas av en uttagsanstormning.

Händelseförloppet hanterades skyndsamt av myndigheter i USA. Även i Storbritannien vidtogs åtgärder, eftersom SVB hade verksamhet även där. Åtgärderna från myndigheterna syftade till att begränsa spridningseffekten.

– Vår bedömning är att kopplingarna till svenska banker hittills är små och vi ser än så länge inga tecken på att bankproblemen i USA sprids till det svenska banksystemet. Samtidigt är den rådande ekonomiska miljön utmanande. Vi följer utvecklingen noga och har en löpande kontakt med myndigheterna, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman.

– Det som har hänt är en viktig påminnelse om varför vi behöver ha finansiella regleringar och effektiv tillsyn. Man kan konstatera att reglerna i EU och Sverige ser olika ut jämfört med USA, menar finansmarknadsminister Niklas Wykman.

EU-reglering av fintech

Finansmarknadsministern talade också om möjligheterna som finansiell innovation för med sig. EU har de senaste åren arbetat strategiskt för att driva på den digitala omställningen av finansiella tjänster i Europa. För att även hantera vissa risker som en ökad digitalisering medför har flera initiativ till reglering tagits. Ett område där EU ligger långt framme är reglering för kryptotillgångar.

– Teknisk innovation för att öka effektiviteten och konkurrensen inom den finansiella sektorn är till nytta för konsumenter och företag. Det är en positiv utveckling. Det är samtidigt viktigt att beakta nya risker som kan uppstå med ökad digitalisering. Det kan vara risker kopplade till finansiell stabilitet och risker för konsumenter, vilket understryker behovet av lämplig reglering, menar finansmarknadsminister Niklas Wykman.

– En annan viktig fråga för konkurrensen är amorteringsunderlaget. Branschföreträdare och organisationer har uppgett att det kan ta upp till en vecka att få ut ett amorteringsunderlag när man som konsument vill byta bank. Där är mitt tålamod slut. Banker måste kunna tillhandahålla amorteringsunderlagen digitalt och skyndsamt. I annat fall kan vi behöva vidta åtgärder, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman.

Bättre förutsättningar för entreprenörskap och växande företag

Finansmarknadsministern talade även om regeringens inriktning för att skapa bättre förutsättningar för fler och växande företag. Bland annat berördes regeringens ambition om att göra det mer attraktivt att investera i svenska företag, liksom för utländska företag att etablera sig i Sverige.

- Den här regeringen arbetar för att förbättra förutsättningarna för fler och växande företag. Innovation, forskning och entreprenörskap är avgörande för Sveriges framtid. Regelbördan för företag kommer att lättas. Därtill är skattelättnader och förenklingar för entreprenörskap prioriterat i regeringens arbete. Ett exempel är att villkoren för personaloptioner ska förbättras, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman.