Artikel

Frågor och svar om elstöd

Publicerad Uppdaterad

För att hjälpa hushåll och företag att klara vintern införs på kort sikt ett elstöd för höga elpriser, tidigare nämnt högkostnadsskydd. Utbetalning av elstödet till hushåll i elområde 3 och 4 startar den 20 februari 2023.

Frågor och svar om elstödet

Elstöd till hushåll (privatpersoner) i elområde 3 och 4
Alla konsumenter som använt el i hushållet under perioden 1 oktober 2021–30 september 2022 och har elnätsavtal för konsumentändamål i elområde 3 (mellersta Sverige) och 4 (södra Sverige) har rätt till ersättning. Det är den person som stod på elnätsavtalet den 17 november 2022 som har rätt till ersättning.

Försäkringskassan kommer tillsammans med Swedbank hantera utbetalningen av elstöd till hushåll i elområde 3 och 4. Utbetalningarna av elstödet startar den 20 februari 2023. Detaljerad information om hur utbetalning går till och vad du som privatperson behöver göra finns beskrivet på Försäkringskassans webbplats.

Utbetalningar till hushållen i elområde 3 och 4 startar den 20 februari 2023. Läs mer på Försäkringskassans webbplats.

Utbetalningarna kommer att ske efter en modell framtagen av Svenska kraftnät och godkänd av Energimarknadsinspektionen enligt gällande EU-reglering. Den av Energimarknadsinspektionen godkända modellen behöver även få ett statsstödsgodkännande av EU-kommissionen innan utbetalningarna kan ske. Regeringen kommer inom en snar framtid återkomma om stödets närmre utformning.

Det stämmer att Svenska kraftnät har fått i uppdrag att använda intäkter från flaskhalsintäkterna för att ansöka hos Energimarknadsinspektionen om ett nytt elstöd för ersättning av elkostnaderna under månaderna november och december 2022. Ansökan av elstödet ska avse ett stöd för hushållen i hela Sverige, vilket innebär att även hushållen i norra Sverige ska få del av stödet.

Svenska kraftnät lämnade den 30 januari 2023 in en ansökan till Energimarknadsinspektionen, om att få använda maximalt 10 miljarder kronor för att finansiera ytterligare ett elstöd, vilket även ska täcka kostnader för administration. Förslaget ska nu prövas av Energimarknadsinspektionen. Läs mer: 10 miljarder i elstöd till landets hushåll - 3339156 | Svenska kraftnät (svk.se)

 

Svenska kraftnät lämnade den 30 januari 2023 in en ansökan till Energimarknadsinspektionen, om att få använda maximalt 10 miljarder kronor för att finansiera ytterligare ett elstöd, vilket även ska täcka kostnader för administration. Läs mer: 10 miljarder i elstöd till landets hushåll - 3339156 | Svenska kraftnät (svk.se)

Därefter sker en oberoende prövning hos Energimarknadsinspektionen. Regeringen kommer återkomma när det arbetet är färdigt, men för att hålla tempo uppe och vara redo när Energimarknadsinspektionen lämnar sitt beslut har Försäkringskassan och Svenska kraftnät redan fått ett nytt förberedande uppdrag att vidta de åtgärder som behövs för att möjliggöra utbetalningar av elstöd till hushåll i hela landet för höga elkostnader under november och december 2022. Läs mer Uppdrag om att förbereda utbetalning av elstöd till hushåll i hela landet - Regeringen.se

Stödet till elkonsumenter i elområde 3 och 4 kommer att betalas ut av Försäkringskassan direkt till hushållen. Läs mer på Försäkringskassans webbplats.

För elkonsumenter i elområde 3 (mellersta Sverige) är ersättningen 50 öre/kWh och i elområde 4 (södra Sverige) är ersättningen 79 öre/kWh. Stödet beräknas genom att multiplicera elförbrukningen i en uttagspunkt under perioden 1 oktober 2021–30 september 2022 med ersättningen i det elområde som uttagspunkten finns. Elnätsföretagen rapporterar in uppgifter om alla berörda elkonsumenter och deras elförbrukning till Försäkringskassan. På Svenska kraftnäts webbplats finns mer information om modellen och hur du räknar ut ditt stöd.

Energipriserna i Europa har till följd av den ekonomiska återhämtningen efter pandemin och därefter den ryska invasionen av Ukraina stigit till exceptionellt höga nivåer. Olika typer av åtgärder för att hantera konsekvenserna har vidtagits på både nationell nivå och inom EU samarbetet. För stödja elkunderna ekonomiskt och för att mildra effekterna av de höga elpriserna har EU infört en tillfällig möjlighet att använda de så kallade flaskhalsintäkterna för ekonomiska utbetalningar till elkunderna. Regeringen har därför gett tre olika uppdrag till Svenska kraftnät för att ansöka om att använda flaskhalsintäkterna för elstöd till elkunderna. Läs mer på Svenska kraftnäts webbplats.

Elstödet till hushåll och företag kan förenklat beskrivas som fyra olika stöd.

  1. Det första stödet, avser hushåll (privatpersoner) i mellersta och södra Sverige (elprisområde 3 och 4) för perioden 1 oktober 2021–30 september 2022, och omfattar cirka 4,3 miljoner hushåll. Detta stöd kommer att börja betalas ut den 20 februari 2023.
  2. Ett andra stöd avser alla hushåll i Sverige för november–december 2022, cirka 5 miljoner hushåll, håller på att tas fram. Svenska kraftnät ska senast den 30 januari 2023 ansöka hos Energimarknadsinspektionen om godkännande av detta elstöd. Efter det att Energimarknadsinspektionen har godkänt ansökan kan regeringen gå vidare med det administrativa arbetet för att elstödet ska kunna betalas ut till hushållen. Målsättningen är att utbetalningarna ska starta under våren 2023.
  3. Ett tredje elstöd som ska utbetalas till företag och organisationer (näringsidkare och juridiska personer) håller på att tas fram. Energimarknadsinspektionen har godkänt Svenska kraftnäts ansökan och regeringen arbetar nu med stödets utformning. Regeringen kommer inom snar framtid återkomma i frågan.
  4. Ett fjärde elstöd är stödet till elintensiva företag. Här har regeringen skickat en ansökan till Europeiska kommissionen. Anmälningsprocessen pågår fortfarande.

 

Elstöden ska finansieras med återföring av flaskhalsintäkter. Flaskhalsintäkter uppkommer som en följd av elhandel mellan elområden med olika elpriser och utbetalas till Svenska kraftnät som i sin tur ska återbetala dessa till kundkollektivet.