Artikel från Justitiedepartementet

Fler åtgärder för att motarbeta våldsbejakande extremism och terrorism

Publicerad

Måndagen den 8 augusti presenterade justitie- och inrikesminister Morgan Johansson fler av regeringens åtgärder för att stävja våldsbejakande extremism och terrorism.

Ladda ner:

Terrorism är en extrem form av våldsbejakande extremism som dödar och skadar enskilda individer, skapar svåra trauman hos de som drabbas och sprider rädsla och fruktan. Regeringen har vidtagit en rad åtgärder för att förebygga våldsbejakande extremism, göra det så svårt som möjligt att utföra attentat och att det ska bli kännbart om man ändå utför dem.

Till regeringens tidigare arbete mot terrorism hör bland annat en ny terroristbrottslag, förbud mot resor i terrorismsyfte och stärkta åtgärder mot finansiering av terrorism samt ökat anslag till Säkerhetspolisen 2014–2025.

Bland regeringens pågående arbete mot våldsbejakande extremism kan nämnas ett förslag på remiss om att den som deltar i en terroristorganisation ska kunna åtalas och straffas för det. Dessutom har regeringen tillsatt utredningen Förbättrade möjligheter att utbyta information med brottsbekämpande myndigheter, som ska redovisas senast den 31 oktober 2023.

På pressträffen presenterade justitie- och inrikesministern också flera åtgärder som regeringen vill göra framöver.

Nazister, islamister och andra i våldsbejakande miljöer ska inte ha tillgång vapen. Regeringen vill se över om vapenlagstiftningen kan skärpas ytterligare för att säkerställa att vapen inte förekommer i olika typer av riskmiljöer, som till exempel våldsbejakande politiska miljöer.

Regeringen vill också göra en översyn av den lagstiftning som styr Säkerhetspolisens informations- och datahantering. Digitala plattformar utgör en grund för radikalisering, rekrytering och planering av terroristbrott. Utvecklingen ställer nya krav på Säkerhetspolisens arbetsmetoder.

Säkerhetspolisens operativa förmåga behöver stärkas för att kunna möta den ökande hotbilden i Sverige. Regeringen har därför för avsikt att gå fram med förslag om mer resurser till Säkerhetspolisen i höstens budget för att kunna ge klart bättre förutsättningar för Säkerhetspolisens arbete.