Artikel från Näringsdepartementet

Tjeckiska ordförandeskapets prioriteringar på jordbruks- och fiskeområdet på rådsmöte i EU

Publicerad

EU-ländernas ministrar med ansvar för jordbruks- och fiskepolitik möts i Bryssel 18 juli. Då kommer det tjeckiska ordförandeskapet att presentera sina prioriteringar för hösten 2023. Ministrarna kommer även att få information om marknadssituationen efter Rysslands invasion av Ukraina.

Tjeckiska ordförandeskapsprogrammet

I det tjeckiska ordförandeskapsprogrammet finns det ett tydligt hållbarhetsfokus och fokus på att fortsätta arbetet med initiativ som är en del av klimatomställningen och EU:s gröna giv.

På jordbrukssidan väntas fortsatta diskussioner och lägesuppdateringar om marknadssituationen. På skogssidan väntas ordförandeskapet följa utvecklingen med EU:s skogsstrategi för 2030. Arbetet med lagstiftningsakten om avskogning där tanken är att inleda trepartsförhandlingar under hösten.

Ordförandeskapets mål är att nå överenskommelser om fiskekvoter och om de årliga totala tillåtna fångstmängderna som kommer att förhandlas under hösten.

På livsmedelsområdet väntas ordförandeskapet prioritera märkningsfrågorna, däribland märkning av alkoholhaltiga drycker, märkning gällande näringsinformation, översynen av märkning för produkters längsta hållbarhet och utgångsdatum, utvidgning av ursprungsmärkning samt om fastställande av näringsprofiler.

Marknadssituationen efter invasionen av Ukraina

EU-kommissionen väntas informera ministrarna om marknadsläget för jordbruksprodukter. Rysslands invasion av Ukraina har orsakat det allvarligaste säkerhetspolitiska läget i Europa sedan andra världskriget och driver upp priserna på jordbrukets insatsvaror, som foder, energi, drivmedel och gödsel samtidigt som viss exporter av spannmål och oljeväxter stoppas.

Gällande livsmedelsförsörjningen väntas en förvärrad situation under 2022, bland annat med anledning av Rysslands aggression mot Ukraina, med kraftigt stigande priser på livsmedel och insatsvaror för jordbruket. Importberoende låginkomstländer är särskilt utsatta.

Slutsatser om vattenbruk

Vid rådsmötet väntas ministrarna anta slutsatser om de strategiska riktlinjerna för ett mer hållbart och konkurrenskraftigt vattenbruk i EU för perioden 2021–2030. Därutöver kommer ministrarna att diskutera EU-kommissionens förslag att ersätta direktivet om hållbar användning av bekämpningsmedel (2009/128/EG) med en ny förordning. Förslaget innehåller bindande kvantitativa mål för minskad användning och risk av växtskyddsmedel, både på EU-nivå och på nationell nivå, fram till 2030.

Kommissionen förväntas även ge en översikt över inkomna förslag till strategiska planer inom den nya gemensamma jordbrukspolitiken Därutöver kommer Belgien, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Sverige att informera om ett positionspapper som skickats in till EU-kommissionen med förslag om uppdateringar av lagstiftningen om djurtransporter i EU.

Ambassadör Torbjörn Haak företräder Sverige vid mötet.

Mer om arbetet i EU:s jordbruk- och fiskeråd (Agrifish)

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.